CENTRALA NACKA

Sveri­ges första natur­bana stads­del

Centrala Nacka utveck­las till en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, en stads­miljö med större kontras­ter och vari­a­tion, där natu­ren och den befint­liga topo­gra­fin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den soci­ala miljön.

Här får stadens dyna­mik möta natu­rens kraft.

Det här händer i Centrala Nacka

Full fart på Centrala Nackas gatu­fest 2024

Full fart på Centrala Nackas gatu­fest 2024

Full fart på Centrala Nackas gatu­fest Den 15 juni var det gatu­fest i nya Stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka. Solen sken och unge­fär 2500 perso­ner besökte gatu­fes­ten. Det kom männi­skor i olika åldrar, både närbo­ende och från andra delar av Nacka. Samman­ta­get blev det…

Sommar-AW i Centrala Nacka

Sommar-AW i Centrala Nacka

Sommar-AW i Centrala Nacka: Green Room Tid: Tors­dag 27 juni, kl 17.00–19.00, Tors­dag 15 augusti, kl 17.00–19.00, Tors­dag 29 augusti, kl 17.00–19.00 Plats: Green Room som ligger i skogs­dungen mellan Nacka Stads­hus och Nacka Forum. I sommar blir det tre till­fäl­len att…

Trap­pin­vig­ning och AW: Granitt­rap­pan

Trap­pin­vig­ning och AW: Granitt­rap­pan

Välkom­men på Trap­pin­vig­ning och AW Tid: 30 maj kl 17.00–19.00Plats: Granit­höj­den, torget vid toppen av Granitt­rap­pan. Med efter­föl­jande AW i Green Room som ligger i skogs­dungen mellan Nacka Stads­hus och Nacka Forum. Nu öppnar Östra Granitt­rap­pan som är både viktig och…

JMs bostads­bygge vid Vatten­tor­net

JMs bostads­bygge vid Vatten­tor­net

Följ JMs bostads­bygge vid Vatten­tor­netNu kan du via en webb­ka­mera följa hur bygg­na­tio­nerna fram­skri­der vid Vatten­tor­net i den norra delen av Centrala Nacka. JMs nypro­du­ce­rade stads­bo­ende Vatten­tor­net södra är först ut och totalt kommer det att bli cirka 350 bostä­der…

Ett lyckat cyke­le­vent på Slus­sen

Ett lyckat cyke­le­vent på Slus­sen

Sol, blom­mor och juice på Slus­sen – Lyckat cyke­le­vent spred infor­ma­tion om Centrala Nacka­Med hjälp av några glada tjejer och en bloms­ter­prydd lådcy­kel fylld med dric­kor från Rescue infor­me­rade vi om Centrala Nacka. Even­tet pågick i flera timmar på efter­mid­da­gen och…

Håll­bart nytän­kande för fram­ti­dens stads­liv

Håll­bart nytän­kande för fram­ti­dens stads­liv

HÅLL­BART NYTÄN­KANDE – banar väg för fram­ti­dens stads­liv­Mitt i Nacka växer en grön och inno­va­tiv stads­del upp. I Centrala Nacka skapas förut­sätt­ningar för en håll­bar livs­stil och ett klimats­mart före­ta­gande. I Sveri­ges första natur­bana stads­kvar­ter möter en gröns­kande…

Mötet mellan stad och natur

Vi har utveck­lat koncep­tet Natur­ban som en gemen­sam målbild och platt­form för det vi vill skapa. Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad, där vår ambi­tion är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt — natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Här ska det vara själv­klart med till­gäng­lig­het till både natu­rens lugn och stadens puls.

Närhet till allt du behö­ver

Bo nära, jobba och lev i en stad med natu­ren närva­rande i varje steg du tar. Du har nära till natur­om­rå­dena Nyckel­vi­ken, Svin­der­svi­ken, Salt­sjön och Järla­sjön med Kyrk­vi­kens badplats. Här skapar vi nya samband och möjlig­he­ter mellan stad och natur, verk­sam­he­ter och männi­skor. Vi skapar närhet och livs­kva­li­tet — helt natur­ligt.

Karta över Centrala Nacka

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL

Vi utveck­lar Centrala Nacka till­sam­mans

Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.

Botrygg – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Hemvist – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
JM – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Kungsvåningen – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Obos – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Selvaag Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Storstaden Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Sveafastigheter – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Unibail Rodamco Westfield – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Wallenstam – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka

Klimat­ne­utrala Nacka 2030

Nacka är en del av inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities genom projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka 2030. Syftet är att utveckla och testa nya arbets­sätt för att snabba på klimatom­ställ­ningen till­sam­mans med närings­liv, civil­sam­hälle och fors­kare inom akade­min.