CENTRALA NACKA

Sveri­ges första natur­bana stads­del

Centrala Nacka utveck­las till en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, en stads­miljö med
större kontras­ter och vari­a­tion, där natu­ren och den befint­liga topo­gra­fin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den soci­ala miljön. Här får stadens dyna­mik möta natu­rens kraft.

Det här händer i Centrala Nacka

Gatu­fest i Centrala Nacka

Gatu­fest i Centrala Nacka

Musik, mark­nad och upple­vel­ser i Stads­hus­kvar­te­ren intill Nacka Forum Lördag 15 juni kl 11–15 Save the date för vår stora glada gatu­fest i nya stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka! Nu plane­rar vi som bäst för vår fest­liga och natur­bana gatu­fest som går av stapeln lördag…

Påske­vent i Nackarum­met

Påske­vent i Nackarum­met

Lyckat påskä­ven­tyr för stora och små På skär­tors­da­gen fyll­des Nackarum­met i Nacka Forum av barn och vuxna för att fira påsk till­sam­mans med oss som arbe­tar med Centrala Nacka. Det var en bland­ning av barn­ak­ti­vi­te­ter och stads­ut­veck­lings­frå­gor och medan det bjöds på…

Gröna inno­va­tio­ner för ett håll­bart boende

Gröna inno­va­tio­ner för ett håll­bart boende

Gröna inno­va­tio­ner för ett håll­bart boen­de­Växt­lig­het får en allt större bety­delse i stads­ut­veck­lingen. Det märks inte minst när Centrala Nacka succes­sivt tar form. Arki­tek­ter och land­skaps­ar­ki­tek­ter samar­be­tar för att inte­grera bebyg­gel­sen med natu­ren då Nacka får en…

Ny trappa och nytt torg i stads­hus­kvar­te­ren

Ny trappa och nytt torg i stads­hus­kvar­te­ren

Ny trappa och nytt torg – när Centrala Nacka fort­sät­ter att utveck­las till en natur­ban och ännu mer levande platsI stads­hus­kvar­te­ren nedan­för Stads­hu­set händer massor och allt mer av stads­de­len blir klar. Arbe­tet med torget Granit­höj­den har påbör­jats och under våren…

Flyg­tur runt natur­bana Stads­hus­kvar­te­ren

Flyg­tur runt natur­bana Stads­hus­kvar­te­ren

Flyg­tur runt natur­bana Stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka563 lägen­he­ter är färdiga och inflyt­tade och fler byggs. Wallenstams klas­si­cis­tiska kvar­ter Grace till exem­pel, som är klart till årsskif­tet. Restau­ranger, caféer, hälso­verk­sam­he­ter och mycket annat finns att…

Nacka Före­tagar­träff 2024

Nacka Före­tagar­träff 2024

Natur­bana Centrala Nacka på Före­tagar­träf­fen­För att skapa ökad känne­dom om utveck­lingen i Natur­bana Centrala Nacka tog Centrala Nacka plats på Nacka Före­tagar­träffs 30-årsjubileum. Intres­set är stort och många vill veta mer om Stads­huspar­ken, tunnel­ba­nan, mötes­plat­sen…

Mötet mellan stad och natur

Vi har utveck­lat koncep­tet Natur­ban som en gemen­sam målbild och platt­form för det vi vill skapa. Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad, där vår ambi­tion är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt — natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Här ska det vara själv­klart med till­gäng­lig­het till både natu­rens lugn och stadens puls.

Närhet till allt du behö­ver

Bo nära, jobba och lev i en stad med natu­ren närva­rande i varje steg du tar. Du har nära till natur­om­rå­dena Nyckel­vi­ken, Svin­der­svi­ken, Salt­sjön och Järla­sjön med Kyrk­vi­kens badplats. Här skapar vi nya samband och möjlig­he­ter mellan stad och natur, verk­sam­he­ter och männi­skor. Vi skapar närhet och livs­kva­li­tet — helt natur­ligt.

Karta över Centrala Nacka

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL

Vi utveck­lar Centrala Nacka till­sam­mans

Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.

Botrygg – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
JM – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Kungsvåningen – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Obos – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Selvaag Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Storstaden Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Sveafastigheter – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Unibail Rodamco Westfield – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Wallenstam – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka

Klimat­ne­utrala Nacka 2030

Nacka är en del av inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities genom projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka 2030. Syftet är att utveckla och testa nya arbets­sätt för att snabba på klimatom­ställ­ningen till­sam­mans med närings­liv, civil­sam­hälle och fors­kare inom akade­min.