CENTRALA NACKA

Sveri­ges första natur­bana stads­del

Centrala Nacka utveck­las till en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, en stads­miljö med större kontras­ter och vari­a­tion, där natu­ren och den befint­liga topo­gra­fin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den soci­ala miljön. Här får stadens dyna­mik möta natu­rens kraft.

Det här händer i Centrala Nacka

Natur­bant i Havre­kvar­nen

Natur­bant i Havre­kvar­nen

En Natur­ban stra­tegi – för håll­bar stads­ut­veck­lingVi åkte till Havre­kvar­nen på Kvarn­hol­men, för att  prata natur­ban stads­ut­veck­ling. Havre­kvar­nen är en arki­tek­to­nisk pärla och ett land­märke i svensk indu­stri­histo­ria. En legen­da­risk bygg­nad där det har produ­ce­rats…

Nya gran­nar i Centrala Nacka

Nya gran­nar i Centrala Nacka

Inflytt i Kungs­vå­ning­ens kvar­terNu har nya boende börjat flytta in i Kungs­vå­ning­ens hyres­rät­ter i Centrala Nacka. Kungs­vå­ningen har byggt 112 lägen­he­ter i ett helt kvar­ter och alla flyt­tar in i början på november.Jacob och Emelie tar emot nyck­larna till sin lägen­het…

Nacka Grace med klimat­för­bätt­rad betong

Nacka Grace med klimat­för­bätt­rad betong

​Nacka Grace byggs med K‑Prefabs betongstom­me­Hu­sen i kvar­te­ret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 gara­ge­plan. Projek­tet miljö­cer­ti­fie­ras enligt Miljö­bygg­nad Silver 3.1.En viktig faktor i valet av stom­le­ve­ran­tör, menar Wallen­stam är att K‑Prefab till­han­da­hål­ler…

Jule­vent i Green­room 2023

Jule­vent i Green­room 2023

Gran­nar, granar & julmysVäl­kom­men till natur­bant julmys med familj, vänner och nya Nacka­bor. Vi bjuder på glögg, lusse­kat­ter och peppar­ka­kor. Kloc­kan 17 blir det stäm­nings­full julkör med unga röster från Nacka musik­skola, följt av ”Show­sis­ters”, före detta elever…

Centrala Nacka – det bästa av två värl­dar

Centrala Nacka – det bästa av två värl­dar

Centrala Nacka – det bästa av två värl­dar­Vid JM:s Vatten­tor­net södra bor du nära natur, vatten, service, kommu­ni­ka­tio­ner och kultur­Mitt i Nacka växer nya, gröna och levande kvar­ter succe­sivt upp. Mötet mellan natur och stor­stads­puls gör Centrala Nacka till Sveri­ges…

Open House Stock­holm 2023

Open House Stock­holm 2023

Följ med i den nya natur­bana stads­de­len Centrala Nacka­Följ med på vår stads­ut­veck­lings­resa från ett mer tradi­tio­nellt sätt att bygga stad till fram­ti­dens sätt att skapa håll­bara stads­mil­jöer. Staden möter natu­ren – det vi kallar naturbant.Illustration: Nacka…

Mötet mellan stad och natur

Vi har utveck­lat koncep­tet Natur­ban som en gemen­sam målbild och platt­form för det vi vill skapa. Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad, där vår ambi­tion är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt — natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Här ska det vara själv­klart med till­gäng­lig­het till både natu­rens lugn och stadens puls.

Närhet till allt du behö­ver

Bo nära, jobba och lev i en stad med natu­ren närva­rande i varje steg du tar. Du har nära till natur­om­rå­dena Nyckel­vi­ken, Svin­der­svi­ken, Salt­sjön, Järla­sjön med Kyrk­vi­kens badplats. Här skapar vi nya samband och möjlig­he­ter mellan stad och natur, verk­sam­he­ter och männi­skor. Vi skapar närhet och livs­kva­li­tet — helt natur­ligt.

Karta över Centrala Nacka

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL

Vi utveck­lar Centrala Nacka till­sam­mans

Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.

Botrygg – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Kungsvåningen – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Obos – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Selvaag Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Storstaden Bostad – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Svea Fastigheter - Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Wallenstam – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka
Wallenstam – Partner och Fastighetsaktör i Centrala Nacka

Klimat­ne­utrala Nacka 2030

Nacka är en del av inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities genom projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka 2030. Syftet är att utveckla och testa nya arbets­sätt för att snabba på klimatom­ställ­ningen till­sam­mans med närings­liv, civil­sam­hälle och fors­kare inom akade­min.