Svea­fas­tig­he­ter

Pris­man

Svea­fas­tig­he­ter äger lång­sik­tigt attrak­tiva hyres­rät­ter i till­växtre­gi­o­ner i Sverige, som förval­tas och utveck­las med hyres­gäs­ters triv­sel i fokus, ett lokalt samhälls­en­ga­ge­mang och ett starkt håll­bar­hets­ar­bete.

I stads­hus­kvar­te­ren, mitt emot Nacka Forum, har Svea­fas­tig­he­ter utveck­lat och byggt Pris­man, som förval­tas och hyrs ut av Hemvist förvalt­ning. Pris­man är en del av natur­bana Centrala Nacka, där natur möter stad. Singel, senior, sambo eller stora famil­jen – Pris­man erbju­der nypro­du­ce­rade hyres­rät­ter för hela livet.

Längs Pris­mans fasa­der klätt­rar växter för ökad biolo­gisk mång­fald och på taket samsas solcel­ler som ger el till huset med en gemen­sam takter­rass och växt­lig­het. Huset består av 174 hyres­rät­ter med 1–6 RoK varav 24 exklu­sivt för dig 65+. Många med balkong men du kan även njuta av utsik­ten från takter­ras­sen.

Ett urval av de nypro­du­ce­rade hyreslä­gen­he­terna är för dig 65+ som vill bo tryggt med nära till gemen­skap och många möjlig­he­ter för ett aktivt och soci­alt liv. Umgås med gran­narna i de gemen­samma ytorna eller delta i akti­vi­te­ter anord­nade av Pris­mans triv­sel­värd. Seni­or­bo­stä­der­nas triv­sel­värd finns även på plats utvalda tider för att hjälpa till med syss­lor så som teknik­strul eller glöd­lamps­byte. Ett seni­or­bo­ende med allt du behö­ver på nära avstånd helt enkelt.