Natur­bana Centrala Nacka

Närhet och natur­bant*

I natur­bana Centrala Nacka bygger vi etapp­vis nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stads- och skogspark, caféer, restau­ranger, handel och hotell. De första kvar­te­ren plane­ras vara klara för inflytt­ning i slutet av 2021. Arbe­tet med tunnel­ba­nan har påbör­jats och ska vara klar 2030, då kommer det att ta 12 minu­ter från Stock­holm City till Centrala Nacka.

Centrala Nacka sträc­ker sig från blivande tunnel­ba­nesta­tion Järla i väst till Skval­tan i öst och omfat­tas av områ­det runt Järla­höj­den och den plane­rade över­däck­ningen av Värm­dö­le­den; Mötes­plats Nacka.

* Med natur­bant menas det dyna­miska mötet mellan stad och natur – här finns vari­a­tion, mång­fald och kontras­ter i kombi­na­tion med omtanke och grönska. Det natur­bana kommer att prägla gestalt­ning, miljö, inne­håll och funk­tio­ner i utveck­lingen av Centrala Nacka.

 

Inne­håll i världs­klass i Natur­bana Centrala Nacka

Vi bygger en unik, garan­te­rat natur­ban, stads­del med ett inne­håll i världs­klass. Här ska natu­ren och det urbana mötas på nya sätt. Och trivas till­sam­mans.

Karta över Centrala Nacka

I Centrala Nacka möts fram­ti­dens lärande, kultur och idrott, entre­pre­nör­skap och inno­va­tion, stadens puls och trygg­het, cykel­vä­gar och stads­park, bra kommu­ni­ka­tio­ner, vardags­rum och cent­rum, stads­kvar­ter och höga hus.

I Centrala Nacka finns en fantas­tisk poten­tial och förut­sätt­ningar utöver det vanliga med närhet till natu­ren och vatten, unika kommu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter och en mång­fald och bland­ning av befint­liga och fram­tida funk­tio­ner. Alla nödvän­diga kompo­nen­ter och lite till som ska samman­fo­gas till en ny stads­del mitt i Nacka. En stads­del med sin egen speci­fika karak­tär – att leva, verka och bo i både för gamla och nya Nacka­bor och aktö­rer.

Följ utveck­lingen av stads­ga­tor, parker och torg på Nacka kommuns webb­plats. Klicka på knap­pen nedan för att komma till webb­si­dan med mer infor­ma­tion om stads­ut­veck­lingen.

Vill du se vilken service och utbud som redan är på plats? Klicka på länken nedan.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL