Kungs­vå­ningen

Kvar­te­ret Bryta­ren mindre

Kungs­vå­ningen äger, förval­tar och utveck­lar fastig­he­ter. I opti­malt läge uppför de ett kvar­ter med 112 hyres­bo­stä­der och åtta verk­sam­hets­lo­ka­ler.

Markan­vis­ningen erhölls i en tävling där gestalt­ning varit avgö­rande. Kungs­vå­ningen till­sam­mans med Enter Arki­tek­tur fick högsta poäng för det arki­tek­to­niska utfö­rande av kvar­te­ret.

Bostads­kvar­te­ret rymmer 112 hyreslä­gen­he­ter i vari­e­rad stor­lek 1–4 rum och kök. Bygg­star­ten ägde rum i janu­ari 2022 och inflytt­ning plane­ras till novem­ber 2023.