Klimat­ne­utrala Nacka

Klimat­ne­utrala Nacka 2030

Natur­bana Centrala Nacka i fokus

Nacka är en del av inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities genom projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka 2030. Syftet är att utveckla och testa nya arbets­sätt för att snabba på klimatom­ställ­ningen till­sam­mans med närings­liv, civil­sam­hälle och fors­kare inom akade­min.

Med Viable Cities inten­si­fie­ras arbe­tet mot en håll­bar stads­ut­veck­ling. Samti­digt erbjuds möjlig­he­ter för bland annat byggak­tö­rer att testa och förverk­liga sina miljö- och klima­tam­bi­tio­ner som en del av ett växande Nacka.

Natur­bana Centrala Nacka är i fokus för projek­tet. Här samver­kar vi inom ramen för det natur­bana koncep­tet och den fram­väx­ande stads­de­len. Ambi­tio­nen är en stads­del som är bra både för männi­skorna som lever i den och för klima­tet. Här skapas möjlig­he­ter till en håll­bar livs­stil, både soci­alt, ekolo­giskt och ekono­miskt.

Klimat­ne­utrala Nacka 2030 är ett samver­kans­pro­jekt mellan Nacka kommun, Nacka Energi, Nacka Vatten och Avfall, Svea Fastig­he­ter, Skanska, Kungs­vå­ningen, Stor­sta­den bostad, JM, Ica Maxi Stor­mark­nad Nacka, Wallen­stam, KTH och Nacka-Värmdö FN-förening. Nu pågår arbe­tet med att till­sam­mans analy­sera stads­ut­veck­lingen för att gemen­samt finna vägen framåt mot en håll­bar fram­tid.

Projek­tet Klimat­ne­u­tral Nacka 2030 har fått stöd från det stra­te­giska inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities som finan­sie­ras av Vinnova, Ener­gi­myn­dig­he­ten och Formas.