Tech och tallar

Nära stadens puls och natu­rens lugn

Sveri­ges första natur­bana stads­del växer fram

En bänk täckt av mossa i Centrala Nacka

I Centrala Nacka utveck­lar vi en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, en stads­miljö med större kontras­ter och vari­a­tion, där natu­ren och den befint­liga topo­gra­fin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den soci­ala miljön.

I våra natur­bana stads­kvar­ter möts stad och natur på helt nya sätt. Här samsas urbana stads­kvar­ter och Stads­huspar­ken med skog och berg. Stads­ga­tor över­går i stigar och kvar­ters­re­stau­ranger bor granne med pick­nick­plat­ser.

Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad, där vår ambi­tion är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt – natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner – där det ska vara själv­klart med till­gäng­lig­het till både natu­rens lugn och stadens puls.

När de nya kvar­te­ren är klara finns här:

  • 6 000 bostä­der och 7000 arbets­plat­ser som byggs klart succes­sivt fram till 2040.
  • Nya idrotts­plat­ser, försko­lor och skolor.
  • Stads­huspar­ken, en grön oas som sträc­ker sig västerut.
  • En gene­rös trappa från Värm­dö­vä­gen genom de nya kvar­te­ren.
  • Tunnel­bana och ny buss­ter­mi­nal.
  • Mötes­plats Nacka med över­däck­ning av Värm­dö­le­den och ny buss­ter­mi­nal.
Vikdalsvägen Nacka Forum

Det är nära till allt — skogen, skär­går­den och stor­sta­den

Kvinna springer i skogen bland tallar och lövträd i Naturbana Centrala Nacka

Här hittar du:

Vatten och natur – sjö, kust, natur­re­ser­vat och parker.
Stadens attrak­tiva utbud – med bostä­der, handel, verk­sam­he­ter, skola, idrott, kultur och nya mötes­plat­ser.
Möjlig­het att växa och utveck­las – i skolor av topp­klass, med ett stort utbud av idrotts- och fritids­ak­ti­vi­te­ter, ett bra före­tagskli­mat och lokalt entre­pre­nör­skap.
Smidigt att resa och mötas – med tunnel­ba­nan kommer det att ta tolv minu­ter hit från Stock­holm city och det finns redan god till­gäng­lig­het med buss, pendel­båt och cykel.
Hälsa och välmå­ende – närhet till natur och männi­skor, rörelse och inspi­ra­tion och ett enklare livspus­sel.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL