Busi­ness och Bergs­knal­lar

Vattenvy och fram­tids­ut­sikt

Här har folk och före­tag trivts i flera hundra år

En gammal bild på arbetare i Augustendal Nacka

Bild­källa: Nacka lokal­hi­sto­riska arkiv.

Nacka har varit en central plats för före­tag och produk­tion ända sedan Gustav Vasas tid. På den tiden anla­des flera kvar­nar som hämtade kraft från Nacka ström, Hammar­by­ka­na­len och Hammarby Sjö.

Före­tag­sam­he­ten i Nacka fort­sät­ter att blomstra. Redan idag blan­das här boende, service och före­tag. Det finns ett brett spekt­rum av bran­scher repre­sen­te­rade. Bland annat restau­ranger, caféer, buti­ker och andra nöjes­möj­lig­he­ter, före­tags­tjäns­ter och konsult­fö­re­tag som erbju­der exper­tis till andra före­tag samt vård- och hälso­fa­ci­li­te­ter för att till­go­dose invå­nar­nas behov.

Vill du se vilken service och utbu­det som redan är på plats? Klicka på länken nedan.

Före­tag­sam­het i Nacka:

  • I genom­snitt star­tas 1000 nya före­tag om året vilket motsva­rar cirka tre före­tag om dagen.

  • Fram till 2030 ska det skapas 15 000 arbets­plat­ser i Nacka, merpar­ten av dem på västra Sick­laön.

Kvinna jobbar på café i Nacka
Ett växthuscafé som kan etablera sig i Centrala Nacka

Bra utgångs­läge för etable­ring

Det pågår en spän­nande utveck­ling av hela västra Sick­laön med nya bostä­der och verk­sam­he­ter. Nu finns det möjlig­het att vara en del av etable­ringen. I Nacka star­tar i genom­snitt tre nya före­tag om dagen och som före­ta­gare i Centrala Nacka blir du och dina kolle­ger en del av ett dyna­miskt före­tagskli­mat som främ­jar inno­va­tion och entre­pre­nör­skap. Vi stöt­tar och tror på entre­pre­nö­rens förmåga och närings­li­vets kraft.

Vill du etablera dig i Nacka?

Du som redan är före­ta­gare här, eller som vill etablera dig i Nacka, kan växa till­sam­mans med resten av närings­li­vet.
Här kan du läsa om våra lokala mötes­plat­ser, ta del av vad som är på gång i Nacka och lär känna andra Nacka­fö­re­tag på frukost och lunchmö­ten.

Du som vill etablera dig i Centrala Nacka hittar en över­gri­pande etable­rings­in­for­ma­tion för den nya spän­nande stads­de­len under Bostä­der och Loka­ler.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL