Street Art och Stigar

Kvar­ter­s­liv och arbets­lust

En attrak­tiv stads­del både dag och kväll

Det pågår en omfat­tande och spän­nande utveck­ling av hela västra Sick­laön – Centrala Nacka, Nacka strand, Sickla och Kvarn­hol­men men också norra delen av Järla. Här skapar vi en natur­ban stads­miljö med det gröna närva­rande och håll­bar­het i fokus.

Det blir plats för service och andra verk­sam­he­ter i levande botten­vå­ningar och många möjlig­he­ter att ta stads­de­len i anspråk både dag- och kvälls­tid.

Från livspus­sel till livs­ac­cess

Idag arbe­tar vi inte som förut. När vi nu utveck­lar Centrala Nackas urbana stads­liv tar vi hänsyn till det. Vi ser att närhet och möten mellan männi­skor och verk­sam­he­ter, stad och natur, lokalt och globalt blir allt vikti­gare.

Vi vill att mång­fald och kontras­ter i både inne­håll och gestalt­ning ska skapa den drag­nings­kraft som inne­bär att man faktiskt inte vill åka häri­från. Här ska finnas allt man behö­ver för en håll­bar livs­stil och utveck­ling.

Så oavsett om du bor i kvar­te­ren, jobbar hemma ibland eller har din arbets­plats här, finns allt du behö­ver i Centrala Nacka.

Man har lunchpaus på en bänk i naturen i Centrala Nacka
Kvinna handlar grönsaker i en butik i Centrala Nacka, samtidigt som hon pratar business i mobiltelefonen

Allt du behö­ver

I Nacka Forum och i botten­vå­ning­arna i det nya kvar­te­ret finns allt från bra restau­ranger till sjuk­vård – och allt där emel­lan. Här kan du äta lunch på en bänk i stads­par­ken eller jobba från ett av café­erna. Det här är en plats där man vill stanna kvar.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL