Food­truck och Fotboll

Lärande och krea­ti­vi­tet

Här finns möjlig­he­ter att växa och utveck­las

I Centrala Nacka finns redan några av Sveri­ges bästa skolor, ett rikt före­nings­liv, idrotts­an­lägg­ningar och kultur. Och här finns plats för mer när både stads­de­len och hela Nacka utveck­las.

Intill den blivande stads­par­ken byggs Järla­höj­dens förskola, som blir miljö­cer­ti­fi­e­rad och får naturtomt. Försko­lan står klar hösten 2023.

I områ­det finns redan flera kommu­nala skolor. Ekli­dens skola, högsta­di­e­sko­lan som är känd för sin trygga och hänsynsta­gande miljö, Järla skola, en F–6‑skola med musik­klas­ser, och Nacka gymna­sium, som tack vare den höga kvali­te­ten på utbild­ning­arna är en av de skolor i länet som attra­he­rar flest första­hands­sö­kande.

I närhe­ten av dessa skolor ligger Nacka IP och Järla sport­hall, som öppnar möjlig­he­ter för rörelse under alla säsonger. I takt med att fler flyt­tar in i de nya kvar­te­ren i Centrala Nacka byggs fler skol­plat­ser.

Barn leker och ritar med krita på en bergsknalle i Naturbana Centrala Nacka
Glada studenter som njuter av sin dag

Nackas skolor

Nacka är en av de främsta skol­kom­mu­nerna! Vi når goda resul­tat tack vare våra fantas­tiska medar­be­tare som vågar arbeta på nya sätt. Nackas kommu­nala skolor och försko­lor har en lärande orga­ni­sa­tion med ett utveck­lande utbyte mellan alla våra enhe­ter.

Läs mer om förskola och utbild­ning i Nacka – skol­val, peda­go­gisk omsorg, anpas­sad skola och öppen förskola mm.

Kultursce­nen i Nacka

Kultur inne­bär möten, gemen­skap och upple­vel­ser och är en viktig del av ett håll­bart samhälle. I Nacka finns fullt av kommu­nala och privata verk­sam­he­ter och initi­a­tiv inom kultur­sek­torn – allt från musik­sko­lor och kurser, kultur­hus, konst och kultur­histo­ria till olika kultursce­ner.

Ett fint exem­pel på en kulturscen är Nacka Aula som rymmer 621 sitt­plat­ser och en konsert­lo­kal med en fantas­tisk akustik.

Kons­ten att skapa stad, är ett annat exem­pel. Det är ett initi­a­tiv som står för medska­pande, konst, kultur och konst­när­lig kompe­tens som resur­ser för ökad inno­va­tions­kraft och håll­bar­het i stads­ut­veck­lingen. Nackas medver­kan i konst­fes­ti­va­len Wall­street är en del av det, där gran­nar och konst­nä­rer till­sam­mans skapat plat­ser i det gemen­samma stads­rum­met som berör och bety­der något för dem.

Wallstreet Ugglan på Nacka ishall

Uppleva och göra i Nacka

I Nacka finns det mycket att göra och upptäcka, både inom- och utom­hus. Du hittar infor­ma­tion om till exem­pel simhal­lar och fotbolls­pla­ner, bibli­o­tek, prome­nad­stråk och Nackas museum på Nacka kommuns webb­plats.

TECH OCH
TALLAR

BUSI­NESS OCH BERGS­KNAL­LAR

STREET ART
OCH STIGAR

CITY­LIFE OCH
PICK­NICK­PLAT­SER

PULS OCH
PICK­NICK

FOOD­TRUCK
OCH FOTBOLL