Bostä­der och Loka­ler

Vill du bo eller etablera dig i Sveri­ges första natur­bana stads­del?

Centrala Nacka blir Sveri­ges första garan­te­rat natur­bana stads­del. Här får stadens dyna­mik möta natu­rens kraft. Vi bygger etapp­vis nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stads­park, caféer, restau­ranger, handel och hotell. När den nya tunnel­ba­ne­lin­jen är klar är det tolv minu­ter från Stock­holms city till en garan­te­rat natur­ban stads­del. Bo nära, jobba och lev i en stad med natu­ren närva­rande i varje steg du tar.

I samver­kan mellan Nacka kommun, fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv och Nacka­bor utveck­lar vi Centrala Nacka till en stads­del där det urbana stads­li­vet och natu­ren möts på ett nytt sätt. Här skapar vi nya samband och möjlig­he­ter mellan stad och natur, verk­sam­he­ter och männi­skor och skapar närhet och livs­kva­li­tet – helt natur­ligt.

Där natu­rens lugn möter stadens puls

Målet är att skapa Sveri­ges första natur­bana stads­del, en attrak­tiv plats med unik karak­tär och inne­håll som attra­he­rar nya boende, verk­sam­he­ter och besö­kare.

En plats där natu­rens lugn möter stadens puls i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och buti­ker, restau­ranger, närings­liv, skolor och kultur.

En plats som bidrar till livs­kva­li­tet, utveck­ling och skapar stolt­het för både befint­liga och nya Nacka­bor och verk­sam­he­ter.

Vi utveck­lar Centrala Nacka – till­sam­mans

Tidslinjen Centrala Nacka
Utveck­lingen är ett lång­sik­tigt projekt som sker i flera etap­per och som kommer att kräva ödmjuk­het, tåla­mod samt nära och stark samver­kan med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer, närings­liv, Nacka kommun och Nacka­bor.

Här hittar du som före­ta­gare en över­gri­pande etable­rings­in­for­ma­tion för den nya spän­nande stads­de­len Centrala Nacka, fram­ta­gen till­sam­mans med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer och kommu­nen för att ge vägle­dande infor­ma­tion och inspi­ra­tion inför kommande etable­ringar.