Unibail Rodamco West­fi­eld

Nacka Forum

Med över 150 buti­ker till­han­da­hål­ler Nacka Forum ett stort utbud av åter­för­säl­jare, med både inter­na­tio­nella och ikoniska skan­di­na­viska varu­mär­ken. Köpcent­ret erbju­der omfat­tande tjäns­ter och flera matal­ter­na­tiv med stor­mark­nad och restau­ranger. Nacka Forum har ofta uppmärk­sam­mats i utmär­kel­ser, bland annat Evimetrix årliga kund­un­der­sök­ning ”Stock­holms favo­rit­cent­rum”.