Ladda ner etable­rings­ma­nu­a­len här

Etable­rings­in­for­ma­tion

Här hittar du en över­gri­pande etable­rings­in­for­ma­tion för den nya spän­nande stads­de­len Centrala Nacka, fram­ta­gen till­sam­mans med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer och kommu­nen för att ge vägle­dande infor­ma­tion och inspi­ra­tion inför kommande etable­ringar.

Målet är att skapa Sveri­ges första natur­bana stads­del, en attrak­tiv plats med unik karak­tär och inne­håll som attra­he­rar nya boende, verk­sam­he­ter och besö­kare. En plats där natu­rens lugn möter stadens puls i Nackas mest centrala läge med närhet till både natur och buti­ker, restau­ranger, närings­liv, skolor och kultur.

En plats som bidrar till livs­kva­li­tet, utveck­ling och skapar stolt­het för både befint­liga och nya Nacka­bor och verk­sam­he­ter.

Karta över Centrala Nacka

MARK­NADS­Ö­VER­SIKT

I Centrala Nacka kommer det att till­fö­ras 6000 bostä­der och 7000 arbets­plat­ser de närmaste åren. Detta inne­bär en ökning av mark­nads­un­der­la­get med 2,5 miljar­der kronor fram till 2030.

Det totala mark­nads­un­der­la­get för Centrala Nacka förvän­tas då ligga på 3,8 miljar­der kronor. Kopp­lat till övrig utbygg­nad på Västra Sick­laön plane­ras det totala mark­nads­un­der­la­get för handel och restau­rang uppgå till omkring 6,7 miljar­der kronor I början av 2030.

Tabell marknadsöversikt

UPPTAG­NINGS­OM­RÅDE OCH BEFOLK­NINGS­FÖR­ÄND­RING

I Centrala Nacka influ­ens­om­råde bor det idag drygt 8200 invå­nare och mer än 7500 perso­ner arbe­tar I områ­det. Centrala Nacka beräk­nas till­fö­ras omkring 6000 bostä­der och 7000 arbets­plat­ser fram till 2030. När Centrala Nacka är fullt utbyggt, under den första halvan av 2030-talet, kommer 27500 perso­ner bo i områ­det och mer än 14500 perso­ner kommer att ha sin arbets­plats här.

Redan idag är Centrala Nacka målpunkt för handel och omstig­ning inom lokal­tra­fi­ken. I områ­det finns det också många idrotts­an­lägg­ningar, skolor och en mässa. Totalt sett rör det sig därför redan idag mer än sju miljo­ner männi­skor i områ­det varje år.

Tabell Upptagningsområde
Centrala Nacka Stadsutveckling Tidslinje

TA DEL AV DE MÖJLIG­HE­TER SOM ERBJUDS I CENTRALA NACKA!

Vill du vara med i den spän­nande utveck­lingen av Sveri­ges första natur­bana stads­del? Ladda ner den över­gri­pande etable­rings­ma­nu­a­len och hör av dig till oss!