Nacka Före­tagar­träff 2024

Natur­bana Centrala Nacka på Före­tagar­träf­fen

Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024

För att skapa ökad känne­dom om utveck­lingen i Natur­bana Centrala Nacka tog Centrala Nacka plats på Nacka Före­tagar­träffs 30-årsjubileum. Intres­set är stort och många vill veta mer om Stads­huspar­ken, tunnel­ba­nan, mötes­plat­sen och det nya stads­hus­kvar­te­ret.

Att intres­set är stort visade sig tydligt i montern, där det bland annat fanns infor­ma­tion om koncep­tet Natur­ban, som är grun­den i arbe­tet med att skapa ett dyna­miskt möte mellan natur och stad. Vi berät­tade om inne­hål­let i den nya stads­de­len i form av restau­ranger och service. Det gick även att få kunskap om vad som pågår i områ­det och vilka projekt som är under uppstart, exem­pel­vis Stads­huspar­ken.

Minihabitat för vildbin på Företagarträffen 2024
Minihabitat för vildbin på Företagarträffen 2024

En natur­ban oas för vild­bin

I montern fanns en instal­la­tion i form av en liten natur­ban oas, ett mini­ha­bi­tat, för soli­tära vild­bin. Ett exem­pel på en miljö där surrande och polli­ne­rande insek­ter får hjälp att över­leva och spri­das med hjälp av grenar med förbor­rade hål, sand och polli­ne­rande växter. En låda med detta mini­ha­bi­tat kan place­ras på tak, terras­ser och själv­klart på marken, alter­na­tivt direkt i natu­ren. Nu står lådan i Green­room, den lilla skogs­dungen mellan stads­hu­set och Nacka Forum.

Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024
Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024
Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024
Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024
Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024
Centrala Nackas monter på Nacka Företagarträff 2024

Påskä­ven­tyr och gatu­fest

Nu plane­rar vi som bäst för nästa evene­mang, vårt påskä­ven­tyr för barn och vuxna som sker i Nackarum­met på skär­tors­da­gen 28 mars. Och spara datu­met för gatu­fes­ten som blir den 15 juni!