Centrala Nacka – det bästa av två värl­dar

Centrala Nacka – det bästa av två världar

Centrala Nacka – det bästa av två värl­dar

Vid JM:s Vatten­tor­net södra bor du nära natur, vatten, service, kommu­ni­ka­tio­ner och kultur

Mitt i Nacka växer nya, gröna och levande kvar­ter succe­sivt upp. Mötet mellan natur och stor­stads­puls gör Centrala Nacka till Sveri­ges första natur­bana stads­del. Med över­bygg­na­den av Värm­dö­le­den blir områ­det kring vatten­tor­net en själv­klar del av Centrala Nacka. Här bygger JM nya kvar­ter för fram­tida bostä­der.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tio­ner: Visions­bil­der JM

Du som brukar passera områ­det kring Nacka Forum har väl knap­past missat att en ny stads­del håller på att växa upp i en rasande fart. Kvar­ter efter kvar­ter färdig­ställs, männi­skor flyt­tar in och nya verk­sam­he­ter öppnar i fastig­he­ter­nas gatu­plan och komplet­te­rar det befint­liga service­ut­bu­det.

En vari­e­rad arki­tek­tur blan­das med gröns­kande parker, inner­går­dar och torg. Att Centrala Nacka är en natur­ban stads­del inne­bär att natu­ren och det urbana möts på ett nytt sätt. Det gröna får en själv­klar plats i gatu­bil­den liksom stor­stads­pul­sen.

När allt är klart kommer Nacka ha fått 6 000 nya bostä­der och 7 000 fler arbets- plat­ser. Tunnel­ba­nan beräk­nas vara klar 2030 och då kommer det att ta 12 minu­ter till Nacka från Stock­holms City.

Områ­det som kallas Centrala Nacka sträc­ker sig från Järla Station till Skval­tan och över den blivande över­däck­ningen av Värm­dö­le­den. Där, på andra sidan motor­vä­gen, växer också nya kvar­ter upp som en del av den nya stads­de­len. Intill det karak­tä­ris­tiska vatten­tor­net ska JM bygga nya bostä­der.

– Det blir två kvar­ter, Vatten­tor­net södra och Vatten­tor­net norra. De första lägen­he­terna beräk­nas vara inflytt­nings­klara somma­ren 2025, berät­tar Anna Jacob­sén, projekt­le­dare på JM Bostad region Stock­holm Öst.

JM visionsbild Vattentornet Södra

Det färg­glada vatten­tor­net är ett land­märke i kommu­nen så valet av namn på de nya kvar­te­ren är inte förvå­nande. Om du åker genom tunneln ner mot Nacka Strand och sedan svänger höger ser du JMs bygg­ar­bets­plats på höger sida. När tunnel­ba­nan är klar kommer det att bli en uppgång i anslut­ning till kvar­te­ren.

– Bostä­derna har ett toppen­läge. Det är nära till allt men ändå på ett behag­ligt avstånd. Centrala Nacka erbju­der det bästa av två värl­dar – stad och natur, säger hon.

Den här delen av Centrala Nacka, på andra sidan Värm­dö­le­den, har en direkt närhet till havet, båttra­fi­ken och strand­pro­me­na­den. Nyckel­vi­ken och Nacka Forum ligger på prome­na­dav­stånd och när det plane­rade kollek­tiv­tra­fiksna­vet Mötes­plats Nacka står klart kommer det att ligga ett sten­kast från vatten­tor­net.

Anna Jacob­sén berät­tar att JM tidigt såg att Nacka kommun hade tydliga fram­tids­ut­sik­ter vilket alltid är av stort intresse för en bostads­ut­veck­lare.

– Själv­klart ville vi vara med på tåget. Centrala Nackas natur­bana tema passade också in i vår målbild, säger hon.

Anders Börjesson tittar ut över bygget i Centrala Nacka

””Att lyfta miljöfrå­gan i kombi­na­tion med att skapa en levande stads­bild är oerhört posi­tivt och en utma­ning som vi gärna deltar i.” ”

Anna Jacob­sén, projekt­le­dare JM Bostad Region Stock­holm Öst

JMs bostä­der är Svanen­märkta och håll­bar­het är en själv­klar och genom­gri­pande para­me­ter i allt som de bygger. Det var inte svårt för JM att känna igen sig i Nackas vision om en natur­ban stads­del.

– Att lyfta miljöfrå­gan i kombi­na­tion med att skapa en levande stads­bild är oerhört posi­tivt och en utma­ning som vi gärna deltar i. Vi kommer att bidra till det natur­bana koncep­tet på en rad olika sätt. Till exem­pel är en stor andel av taken täckta av sedum och genom en triv­sam inner­gård skapar vi en social samman­håll­ning med natur­liga mötes­plat­ser och växt­lig­het.

I den första sälje­tap­pen släppte JM 30 bostads­rät­ter, både mindre ettor och större fler­rum­mare. De ligger högt och fritt med massor av ljusin­släpp. Det mest utmär­kande för husen är vari­a­tio­nerna i fasa­derna. Olika mate­rial och färger ger liv till kvar­te­ren. I botten­vå­ning­arna mot den blivande tunnel­ba­ne­upp­gången och Jarla­bergs­vä­gen finns loka­ler för olika verk­sam­he­ter som buti­ker och caféer.

– Vi tror och hoppas att Nacka­borna kommer att uppskatta våra nya bostads­hus. Genom att utgå från plat­sen och vår höga arki­tek­to­niska kvalité ökar vi attrak­tions­kraf­ten för områ­det. Vi vill bidra till en levande och spän­nande stads­bild i Centrala Nacka, avslu­tar Anna Jacob­sén

JM visionsbild Vattentornet Södra interiör