Vi deltar på Busi­ness Arena Stock­holm 2023

NACKA – en kommun med fram­tids­tro

Sveri­ges fastig­hets­bransch samlas för att nätverka på Busi­ness Arena Stock­holm. Vi är förstås med för att skapa nya affärs­möj­lig­he­ter och visa vad Centrala Nacka och Nacka kommun har att erbjuda.

Triamaran seglar utanför Kvarnholmen i Nacka<br />

Nära och Nyska­pande

Nacka har ett fantas­tiskt utgångs­läge – som en natur­lig del av Stock­holms­re­gi­o­nen – nära stads­liv, natur och skär­går­den. Vi har 10 mil kust och ska bevara halva Nacka grönt.

Hela Nacka växer och utveck­las

Nacka har ett bra före­tagskli­mat – ett starkt entre­pre­nör­skap och inno­va­tions­kraft (från industri­arv till high tech) med 16 000 före­tag i kommu­nen.

Ambi­tio­nen är att vara bäst på att vara kommun med skolor i topp­klass, till­gäng­lig idrott, nära till allt … Och stort fokus på håll­bar­het och trygg­het. 2022 blev Nacka kommun Årets kvali­tets­kom­mun.

I Nacka kommun finns många privata aktö­rer inom skola, vård och omsorg, det är viktigt med mång­fald och posi­tiv konkur­rens.

Nacka­borna är enga­ge­rade och välut­bil­dade, och 80% vill både bo och arbeta i Nacka om möjligt.

Här finns ett stabilt styre och lång­sik­tig­het i planer och sats­ningar. Kommu­nen är finan­si­ellt starka och fort­sät­ter satsa.</p>

En ung tjej gör akrobatik framför ett tunnelbanetåg på den framtida tunnelbanestationen i Naturbana Centrala Nacka

Med närhet till både stadens möjlig­he­ter och natu­rens lugn

Infra­struk­tu­ren i Nacka stärks och på Västra Sick­laön utveck­las en tät och blan­dad stad – 13.500 nya bostä­der och 15.000 nya arbets­plat­ser växer fram i takt med nya tunnel­ba­nan.

2030 tar det 12 minu­ter från T‑centralen till Centrala Nacka, och här får du max 300 m till grön­om­rå­den var du än bor!

Fakta:

  • över 60% av tunn­larna i Nacka Söderorts­gre­nen är ursprängda
  • Tre statio­ner i Nacka – Sickla (7 min), Järla och Nacka (12 min).
  • Det är 6 st statio­ner från Nacka till T‑Centralen – som att åka från Slus­sen till Frid­hems­plan med gröna linjen (7 stationer/11 min), från Sickla tar det 7 min som att åka Slussen-Odenplan.
  • Nacka C (4300 rese­nä­rer per timme i rusnings­tra­fik)
Visionsbild över Stadshusparken, mellan stadshuset och Nacka Forum

Här kan männi­skor leva med hög livs­kva­li­tet och förverk­liga sina dröm­mar!

I Nacka stad växer nya attrak­tiva stads­de­lar fram med där männi­skor kan leva med hög livs­kva­li­tet förverk­liga sina dröm­mar och där före­tag kan växa och utveck­las!

Stock­holm Wood City: 7000 nya arbets­plat­ser och 2000 nya bostä­der (250.000 kvm), Start fr o m 2025 och framåt.

Natur­bana Centrala Nacka: Där mötet mellan stad och natur ska prägla plat­sens iden­ti­tet, gestalt­ning och inne­håll.
6000 nya bostä­der, 7000 nya arbets­plat­ser, buti­ker, restau­ranger, idrott, skolor och kultur.

Mötes­plats Nacka: I anslut­ning till den 300 m långa över­däck­ningen binder vi ihop och skapar nya stads­kvar­ter med bostä­der, kontor och hotell. Med den nya buss­ter­mi­na­len i anslut­ning till tunnel­ba­nan blir det ett viktigt kommu­ni­ka­tions­nav för hela Nacka och Värmdö.
Tunnel­ba­nan är klar för trafik­start 2030

Ökat fokus på klimat-och miljöfrå­gorna

I Nacka finns ett tydligt ökat fokus på klimat-och miljöfrå­gorna. Proces­serna vässas konti­nu­er­ligt för att skapa bra livsmil­jöer för dagens och fram­ti­dens Nacka­bor.

Till­sam­mans med aktö­rer som har höga ambi­tio­ner arbe­tas det inno­va­tivt och aktivt, för att t ex minska koldi­ox­id­ut­släp­pen i stads­ut­veck­lingen.

Förra året genom­för­des en Natur­ban markan­vis­ning som Selvaag vann och nu har det precis kommit ett beslut om att markan­visa 6 kvar­ter (70.000 kvm) för kontor och bostä­der till Skanska på Mötes­plats Nacka.

Till­sam­mans skapar vi håll­bara lösningar i fram­kant.

Se filmen: Välkom­men till Nacka!