Nytt livsstils­kon­cept blir verk­lig­het

Nytt livsstils­kon­cept blir verk­lig­het i Centrala Nacka

Ett markan­vis­nings­av­tal har nu teck­nats mellan Nacka kommun och Selvaag Bostad för projekt Grønn i Centrala Nacka, Park­kvar­ter 2. Nu kan därmed plan­ar­be­tet starta för klimats­marta bostä­der med fokus på gemen­skap, trygg­het, odlingar och levande botten­vå­ningar.

Visionsbild över Stadshusparken, mellan stadshuset och Nacka Forum

På kommun­sty­rel­ses samman­träde den 5 decem­ber togs inrikt­nings­be­slut för fort­satt arbete med kvar­te­ret samti­digt som markan­vis­nings­av­ta­let godkän­des.

– Selvaag är en nytän­kande bostads­ut­veck­lare som verk­li­gen passar in i det natur­bana Centrala Nacka som vi nu utveck­lar. De till­för något nytt när det gäller att förena stads­liv med grönska och delar vår vision om den natur­bana stads­de­len. En spän­nande arki­tek­tur kommer att förstärka plat­sens iden­ti­tet ytter­li­gare. Vi har stora förhopp­ningar om att detta nya kvar­ter ska bidra till ett levande stads­liv med både bostä­der, buti­ker och gemen­samma soci­ala ytor, säger kommun­sty­rel­sens ordfö­rande Mats Gerdau (M).

– Vi är väldigt glada över våra första Selvaag Plus­bo­stä­der i Nacka. Med projekt Grønn, vill vi öka kunska­pen om hur bostä­der kan till­föra grönska i våra urbana miljöer och bidra till livsmil­jöer för biolo­gisk mång­fald. Selvaag Plus­skon­cep­tet kommer bidra till ökad gemen­skap och trygg­het, säger Britta Blax­hult, vd för Selvaag Bostad.

Selvaag Pluss­bo­stä­der®

Selvaags livsstils­kon­cept (plus­bo­stä­der) riktar sig till alla åldrar och famil­je­kon­stel­la­tio­ner. Bostä­derna har beman­nad recep­tion för att skapa trygg­het och ge extra service. I botten­vå­ningen finns gemen­sam lounge, gym, fest­lo­kal, mötes­rum och växt­hus för de boende, och även verk­sam­hets­lo­ka­ler. Recep­tio­nen beman­nas av egenan­ställd perso­nal som bistår med daglig service och leve­re­rar en rad tjäns­ter. Selvaag har byggt ca 2 000 Plus­bo­stä­der i Norge, Sverige och Spanien sedan 2004 och ytter­li­gare cirka 3 000 är under utveck­ling.

Visionsbild över Stadshusparken, mellan stadshuset och Nacka Forum

Om Centrala Nacka

I områ­det kring park­kvar­te­ren plane­ras en grön stads­huspark fram­för Nacka stads­hus och ett levande torg som binder samman parken med den nya bebyg­gel­sen. Nya gång­ba­nor gör parken till­gäng­lig och det blir lätt att ta sig till den kommande tunnel­ba­nan.

Park­kvar­te­ren är en del i utveck­lingen i Centrala Nacka där en natur­ban stads­del växer fram, en plats med unik karak­tär och inne­håll som attra­he­rar nya boende, verk­sam­he­ter och besö­kare. Här möter natu­rens lugn stadens puls i ett av Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur och buti­ker, restau­ranger, närings­liv, skolor och kultur.

När den nya tunnel­ba­ne­lin­jen är klar 2030 tar det tolv minu­ter att åka från T‑centralen till Centrala Nacka. Här skapas en stads­del som bidrar till livs­kva­li­tet och utveck­ling som är bra både för männi­skor som lever i den och för klima­tet. Här skapas möjlig­he­ter till en håll­bar livs­stil, både soci­alt, ekolo­giskt och ekono­miskt.