Lite snack och mycket verk­stad

Lite snack och mycket verk­stad i Centrala Nacka

Just nu förvand­las områ­det kring det gamla Elverks­hu­set i Centrala Nacka till en levande mötes­plats där håll­bar­het är den röda tråden.

Bostadsutvecklare och partner Kungsvåningen

Kungs­vå­ningen, som är en av byggak­tö­rerna i samver­kans­pro­jek­tet Klimat­ne­utrala Nacka 2030, bygger drygt 100 hyres­rät­ter där bygg­na­derna ska miljö­cer­ti­fie­ras. Det inne­bär att man tar hänsyn till såväl ener­gi­för­bruk­ning som inom­hus­kli­mat och att farliga ämnen inte före­kom­mer i mate­ri­al­val.

Husen får solcel­ler och sedum­tak med en ambi­tion att bli själv­för­sör­jande på el. I entrépla­net vill man locka verk­sam­he­ter som främ­jar hälsa och välmå­ende. En gröns­kande inner­gård plane­ras i sann natur­ban anda med både håll­bar dagvat­ten­han­te­ring och ett tydligt fokus på hälsa och soci­ala ytor.

Det hand­lar om social, ekolo­gisk och ekono­misk håll­bar­het när natur­bana Centrala Nacka utveck­las för en klimat­ne­u­tral fram­tid.