Vari­a­tions­ri­ke­dom & kontras­ter

Vari­a­tions­ri­ke­dom & kontras­ter i Centrala Nacka

Utveck­lingen av Centrala Nacka fort­sät­ter i oför­mins­kad takt. Det natur­bana temat går som en röd tråd genom den nya stads­de­len där arki­tek­tu­ren bjuder på stor vari­a­tion och starka kontras­ter. Längs Nya Gatan bygger nu Wallen­stam ett kvar­ter som har hämtat inspi­ra­tion från 1920-talets glans­pe­riod, även känd som tidse­po­ken Swedish Grace.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tion: Visions­bild av Zynka Visual

Gatuvy i Centrala Nacka - Visionsbild Nacka Grace – Wallenstam

Nästa Etapp av Nya Gatan, nedan­för Stads­hu­set, är i full gång. Ni som ofta åker på Värm­dö­le­den mellan Nacka Forum och brand­sta­tio­nen kan följa utveck­lingen. Där bygger nu Wallen­stam ett kvar­ter, Nacka Grace, som kommer att sticka ut. Arki­tek­terna har hämtat influ­en­ser från 1920-talets klas­si­cis­tiska stil. Det blir ett spän­nande och annor- lunda kvar­ter som utmärks av ljusa färger och mate­rial av hög kvali­tet. Nacka Grace kommer att rymma 169 hyreslä­gen­he­ter förde­lade på sex våningar och 12 trapp­upp­gångar.

– Nacka Grace blir en härlig mix av bostä­der och olika affärs­verk­sam­he­ter. I entré­plan kommer kontor, caféer och restau­ranger att flytta in. Det blir också en härlig uteser­ve­ring i ett soligt söder­läge. Kvar­te­ret kommer att bidra till en levande stads­miljö i Centrala Nacka, säger Mathias Arons­son, vVD/Regionchef Stockholm-Uppsala Wallen­stam AB.

Centrala Nacka kommer att bli Sveri­ges första natur­bana stads­del. Det inne­bär att natur och stads­liv ska mötas på ett själv- klart sätt med både folk­liv och grönska. Att Nacka kommun tagit posi­tion för en natur­ban stads­bild är något som Wallen­stam stäl­ler sig posi­tiva till och ser fram emot att bli en del av.

– Nacka Grace kommer att bidra till det natur­bana temat med bland annat en grön inner­gård, triv­samma mötes­plat­ser och ett inspi­re­rande inne­håll. Som bolag vill vi alltid ha ett nära samar­bete med kommu­nen för att skapa trygga plat­ser som männi­skor vill bo och arbeta i men även besöka. I Centrala Nacka finns något för alla – famil­je­vän­liga bostads­om­rå­den, natur­re­ser­vat, närhet till vatten och handel, säger han.

Wallen­stam har varit verk­samma i Nacka sedan 1995 och har precis star­tat ett stads­ut­veck­lings­pro­jekt i Älta. Under åren har de byggt upp ett bra samar­bete med kommu­nen så när Wallen­stam nu fick chan­sen att vara en del i Centrala Nacka kändes det som en lika själv­klar som spän­nande utma­ning.

– Håll­bar­het är en del av vår affär och Centrala Nackas natur­bana vision stäm­mer bra över­ens med vår, säger Mathias Arons­son.

”Nacka Grace kommer att bidra till det natur­bana temat med bland annat en grön inner­gård, triv­samma mötes­plat­ser och ett inspi­re­rande inne­håll.”

Mathias Arons­son, Wallen­stam AB

Lägen­he­terna kommer att vara i stor­le­karna ett till fyra rum och Wallen­stam räknar med att de första hyres­gäs­terna kan flytta in om cirka tre år. Kvar­te­ret ska bli ett uppskat­tat inslag i Centrala Nacka, inte enbart av dem som flyt­tar in i de fina hyreslä­gen­he­terna.

– Nacka Grace kommer med sina tids­ty­piska detal­jer, deko­ra­tio­ner och stil­säkra former bli en vacker bygg­nad att vila ögonen på.

Vad är den största utma­ningen med Nacka Grace?
– Det här är första gången vi bygger med en arki­tek­tur från 1920-talet, vilket har sina utma­ningar. På den tiden byggde de fantas­tiskt fint men nu ska vi också ha en modern insida och följa dagens lagar och regler. Det gör att vi måste bygga utifrån och in fast man vanligt­vis gör tvärtom. Det gör Nacka Grace till ett unikt projekt.

Vad är ert största bidrag till Centrala Nacka?
– Nacka Grace bidrar till en stads­miljö med stora kontras­ter och vari­a­tio­ner. Vi kommer att åter­uppliva 1920-talets glans­pe­riod och ge Centrala Nacka ett inslag avklas­si­cis­tisk­Swe­dish­Grace.

Wallenstam Centrala Nacka
Naturban business i miljö foto Jenny Frejing