Stort intresse att etablera sig

Stort intresse att etablera sig i Centrala Nacka

Under våren 2022 kommer stads­li­vet i Centrala Nacka att beri­kas med restau­ranger, bageri, skön­het, hälsa och närser­vice såsom tand­lä­kare, napra­pat, bilskola och värde­fulla mötes­plat­ser. Nyfi­ken­he­ten och intres­set är stort för den fram­väx­ande stads­de­len. Samt­liga lägen­he­ter är nu sålda och alla verk­sam­hets­lo­ka­ler i de två första kvar­te­ren, Stads­por­ten och Pris­man är uthyrda.

Stadsporten Storstaden-Bostad TMRW Vera Nacka Corner Copyright tmrw.se

– Intres­set för Centrala Nacka är väldigt stort från såväl boende som före­tag. Det är mycket gläd­jande att loka­lerna i de två första kvar­te­ren nu är helt uthyrda. Det stora intres­set är ett bevis för plat­sens starka poten­tial och givna plats i Stock­holms­re­gi­o­nen, säger Anders Börjes­son, etable­rings­di­rek­tör i Nacka kommun.

Under hösten stod de första bostä­derna klara för inflytt­ning och männi­skor började fylla kvar­te­ret med liv. Nu är det dags att välkomna ett tjugo­tal verk­sam­he­ter till stads­de­len. I Centrala Nackas nya utbud ges nu utrymme för allt från bageri med spek­ta­ku­lära tårtor, god mat, service i olika former och högklas­sigt utbud inom hälsa och skön­het.

– Genom de nya restau­rang­erna och verk­sam­he­terna som snart öppnar får kvar­te­ret nytt liv och stadens utbud gör att det är nära till allt som behövs för att männi­skor ska trivas, mötas och växa till­sam­mans, fort­sät­ter Anders Börjes­son, etable­rings­di­rek­tör i Nacka kommun.

Succes­sivt utveck­las Centrala Nacka till en natur­ban stads­del där natur möter stor­stad på ett dyna­miskt sätt. Samman­ta­get är det 314 lägen­he­ter 3 100 kvm loka­lyta som ingår i de två första kvar­te­ren, Pris­man och Stads­por­ten. Samti­digt som de första husen har blivit inflytt­nings­klara sätts spaden i marken för nästa kvar­ter.

Läs hela press­med­de­lan­det här.

För mer infor­ma­tion om etable­ringar kontakta Anders Börjes­son, etable­rings­di­rek­tör i Nacka kommun, 070–431 92 28, anders.borjesson@nacka.se