Nya stads­de­len Centrala Nacka

Närhet, växt­kraft och livs­kva­li­tet

Utveck­lingen av Centrala Nacka och områ­det kring före detta Elverks­hu­set fort­skri­der. Vari­e­rande stads­kvar­ter växer fram mellan trap­por och torg, som ser fram emot att fyllas med folk­liv och grönska. Det är det som kallas natur­bant – när stads­liv och natur går hand i hand.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tio­ner: 3D VISION

OBOS visionsbild Centrala Nacka

Norr om Värm­dö­le­den, söder om Nacka stads­hus och öster om Järla skola står bostads­ut­veck­la­ren OBOS i start­gro­parna för att bygga välkom­nande stads­kvar­ter. Områ­det kring Nackas gamla elverk ska få nytt liv. Ampere, Dosan, Prop­pen, Ohm och Energi – vi har gett bostads­rätts­för­e­ning­arna namn med kopp­ling till plat­sens histo­ria, berät­tar Gunilla Slättås, försälj­nings­chef på OBOS.

Elverks­hu­set som projek­tet heter består av flera hus. En bred trappa kommer att leda från OBOS’ fastig­he­ter upp till Nacka Forum och på så sätt koppla sam- man de olika stads­de­larna. På ena sidan trap­pan byggs ett fristående hus med 60 bostads­rät­ter och på den andra sidan ett helt kvar­ter med 270 lägen­he­ter. De skapar en lummig inner­gård och gröns­kande takter­ras­ser.

– Våra nya stads­kvar­ter kommer att bidra med liv och rörelse till den här delen av Centrala Nacka. I gatu­plan, ut mot torget, plane­rar vi för ett café med co-working och en restau­rang med uteser­ve­ring, säger hon.

Varför valde ni att bygga i Centrala Nacka?
– Vi upple­ver att Nacka är en offen­siv och nytän­kande kommun. Idén om en natur­ban miljö både lockar och passar oss. Vi satsar där folk vill leva och trivas – Nacka är en sådan plats.

OBOS vill på olika sätt uppmuntra de boende till ett håll­bart liv. Nacka är känt för sina fina cykel­vä­gar så husen kommer att få stora cykel­par­ke­ringar och en lokal för repa­ra­tion och under­håll.

– Det som gör våra hus håll­bara på riktigt är att de är ytef­fek­tiva. Det mest klimats­marta sättet att bygga på är att undvika övery­tor. Vi har ettor på 25 kvm2 och treor på 57, berät­tar Gunilla Slättås.

Vad skulle du säga är unikt för er som fastig­hets­ut­veck­lare?
– Vi ägs av våra medlem­mar och har ett stort samhälls­en­ga­ge­mang, till exem­pel genom OBOS Deläga. Det är en modell som gör det möjligt för fler att komma in på bostads­mark­na­den. Vi öron­mär­ker ett visst antal lägen­he­ter i olika stor­le­kar som kunder kan köpa minst 50 procent i. Resten samä­ger de med oss. Senare, när det passar, kan de öka sin insats. Det är inte ålders­styrt utan ungdo­mar såväl som pensio­nä­rer och ensam­stå­ende med barn kan få en chans att äga sin egen bostad och därmed förändra sitt liv. Nu har den möjlig­he­ten kommit till Centrala Nacka.

Centrala Nacka
Naturban business i miljö foto Jenny Frejing