Nya försko­le­plat­ser skapas

Nya försko­le­plat­ser skapas i Centrala Nacka

Viktig milstolpe i Centrala Nacka när fler försko­le­plat­ser skapas. Järla­höj­dens förskola kommer ha plats för 160 barn och kommer att ligga intill Ekli­dens skola och den blivande stads­par­ken. Försko­lan börjar byggas i början av 2022 och beräk­nas öppna hösten 2023.

Visionsbild Järlahöjdens förskola i Centrala Nacka

Skiss/visionsbild/illustration: Double Action AB

Försko­lan får två våningar med plats för 160 barn. Försko­le­går­den erbju­der natur­lek med träd och beva­rade berg­häl­lar samt en nära kopp­ling till den kommande stads­par­ken. Häri­från blir det gångav­stånd från Lillängen, Järla, Nya gatan samt från fram­tida bostä­der på Järla­höj­den. Det är också nära till kommu­ni­ka­tio­ner, natur, service, idrott och kultur.

Nya gång- och cykel­ba­nor till och från försko­lan ingår i projek­tet. Över lag förbätt­ras trafik­sä­ker­he­ten i områ­det genom mer samman­häng­ande gång­ba­nor och hastig­hets­däm­pande åtgär­der. Det blir cykel- och barn­vagns­för­råd i anslut­ning till försko­lans huvu­den­tré och parke­ring för hämt­ning och lämning av barnen.

Till blivande tunnel­ba­nesta­tion Järla är det 400 meters prome­nad och till station Nacka 500 meter. Närmaste buss­håll­plats ligger 400 meter bort.

Försko­lan kommer att drivas kommu­nalt. Unge­fär ett halvår innan försko­lan öppnar kan man ställa sig i kö till försko­lan på nacka.se.

Läs mer om Järla­höj­dens förskola här.