Levande torg med ekar i kvar­te­ret

Levande torg med ekar i kvar­te­ret Nya gatan, Centrala Nacka

Nu börjar det synas att plane­ringen av ett nytt härligt torg med ekar, silver­lin­dar, blom­mor och olika typer av mötes- och sitt­plat­ser börjar ta fart i Centrala Nacka och kvar­te­ret Nya gatan. Under augusti behö­ver några befint­liga träd tas bort för att ge plats åt torget och bostä­der. Ett par mäktiga ekar sparas och blir en del av torget. I kvar­te­ret kommer 89 nya lövträd att plan­te­ras.

Visionsbild över torget på Nya Gatan i Centrala Nacka

Mötes­plats med sitt­plat­ser och caféer

Vid de nya kvar­te­ren som snart börjar byggas vid Elverks­hu­set, i höjd med Lillängen, blir det ett nytt torg. På torget blir det olika typer av sitt­plat­ser och bord. En låg mur erbju­der ytter­li­gare sitt­möj­lig­he­ter och belys­ning på torget gör det triv­samt även på kvälls­tid. Längs husfa­sa­derna kan caféer, restau­ranger och andra öppna verk­sam­he­ter ställa ut stolar och bord på torget.

En bred trappa med plan­te­ringar leder upp mot stads­hu­set och stads­par­ken. Trap­pan blir en del av ett gång­stråk som gör det lätt att ta sig till den kommande tunnel­ba­nan.

Ekar, silver­lin­dar och blom­mor

Nya ekar plan­te­ras för att möjlig­göra en ny gene­ra­tion av stads­träd. För att ytter­li­gare rama in torget och göra det grönt kommer peren­ner och silver­lin­dar att plan­te­ras längs torget.

Torget är bland annat plane­rat utifrån ett par mäktiga ekar som finns på plat­sen idag och som skyd­das under bygg­ti­den. När torget är klart kommer ekarna ha växter närmast stam­men, och luftig mark så att de får plats att breda ut sina rötter och utveck­las bättre än idag då de har asfal­te­rade ytor nästan ända in på stam­men.
Nu förbe­reds marken på plat­sen. Några träd behö­ver tas bort då de bedömts inte klara sig lång­sik­tigt, och några för att möjlig­göra det nya torget, bostä­der och trap­pan.

I kvar­te­ren som nu byggs vid Nacka stads­hus, som Elverks­hu­set är en del av, kommer det att plan­te­ras 89 nya lövträd, och vid den nya stads­ga­tan längs Värmdövägen–Vikdalsvägen blir det 58 nya träd.

Planen är att bygga torget 2024–2025, efter att bostä­derna vid Elverks­hu­set är klara.

Läs mer om projek­tet Elverks­hu­set.

Torget angrän­sar till trygg och grön stads­gata

Torget kommer att ligga strax intill Värm­dö­vä­gen som vid den här tiden är ombyggd till en trygg och levande stads­gata med träd och gott om plats för gående och cyklis­ter. Värm­dö­vä­gens gång- och cykel­bana kommer att ansluta till torgets gångy­tor så att det blir en natur­lig över­gång mellan stads­ga­tan och torget. Läs mer om stads­ga­tan Värm­dö­vä­gen.

Elverkshuset i Centrala Nacka - Obos

Centrala Nacka med närhet till allt

Centrala Nacka utveck­las till en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, där natu­ren får ta större plats. Här är Nackas mest centrala läge med närhet till allt — natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner.