Kons­ten flyt­tar in på Nya Gatan

Kons­ten flyt­tar in på Nya Gatan

Centrala Nacka fylls med spirande grönska och modern arki­tek­tur. Stads­de­len kommer också att beri­kas med spän­nande konst.
Gårdar och trapp­upp­gångar smyc­kas med verk av Astrid Sylwan
och Carl Michael von Haus­swolff.

Text: Ingela Engblom 

När Nacka kommun utlyste en markan­vis­nings­täv­ling om vilka före­tag som skulle få i uppdrag att bygga bostä­der i Centrala Nacka var det en själv­klar­het för bygg­bo­la­get Botrygg att skicka in ett bidrag. Adam Cocozza, vd Botrygg, berät­tar att de blev impo­ne­rade av stads­pla­nen.

– Vi insåg att Centrala Nacka kommer att bli den bästa och mest attrak­tiva stads­de­len som byggs i närtid. Bra kommu­ni­ka­tio­ner, närhet till hav och natur, många arbets­plat­ser och inte minst bra skolor och idrotts­liv. Vi kunde sätta kryss i alla boxar på check­lis­tan, säger han.

Botrygg är ett famil­je­fö­re­tag som förval­tar ett stort antal bostä­der och samhälls­fas­tig­he­ter. Dess­utom bygger de cirka 400 hus om året. Nu har turen kommit till Nacka. I septem­ber 2020 satte de ner spaden i marken för de första bostä­derna på Nya Gatan.

– Husen som vi bygger kommer att bli en del av en levande stads­del. I gatu­plan blir det restau­ranger, olika service­verk­sam­he­ter och buti­ker. Det blir en äkta city­känsla och ändå har vi stads­par­ken, med sitt lugn, som närmsta granne. De boende kommer att få det bästa av två värl­dar, säger Adam Cocozza.

Utmär­kande för botrygg är att de satsar på konst i och runt sina fastig­he­ter. Tanken är att göra kons­ten till­gäng­lig och ge liv åt den offent­liga miljön. Ett rum som de värnar om och lägger stort fokus vid är trapp­hu­set. Precis som i bygg­na­der från förra seklet är deras entréer påkos­tade och gedigna. Marmor på golven och målningar på väggarna.

– Kons­ten har många posi­tiva effek­ter. Fram­förallt beri­kar den livet och ökar triv­seln för de boende. Om man tycker om och är stolt över något blir man också rädd om det. Kons­ten bidrar till mins­kat slitage och mindre nedskräp­ning. Det lönar sig i läng­den, säger han.

Till nya gatan har de valt att anlita två konst­nä­rer som de arbe­tat med tidi­gare. Astrid Sylwan är Nackabo och hennes måleri är färg­starkt, abstrakt och stor­ska­ligt. Hennes verk pryder sedan tidi­gare Nacka och Värmdö stads­hus. Astrid Sylwans målningar kommer vi att kunna se när vi prome­ne­rar utmed Nya gatan och kikar in i port­upp­gång­arna. Carl Michael von Haus­swolff är en koncep­tu­ell och visu­ell konst­när. Hans verk kommer att finnas utom­hus till allmän beskå­dan. Han vill få oss att stanna upp och fundera över skogens bety­delse. Vad kan väl passa bättre i en natur­ban miljö?

Botryggs bostä­der beräk­nas vara inflytt­nings­klara i slutet av 2022. En tradi­tion som före­ta­get har är att anordna vernis­sage i samband med inflytt­ningen. Boende får träffa arki­tek­ter och konst­nä­rer. Restau­ranger och andra verk­sam­he­ter på gatu­plan kommer också att vara enga­ge­rade i ”inflytt­nings­fes­ten”.

– Det är ett perfekt till­fälle att lära känna sina gran­nar samti­digt som man får kunskap om husets histo­ria och utsmyck­ningar avslu­tar Adam Cocozza.

Astrid Sylwan konst i BoTryggs lokaler på Nya Gatan

“Mina tankar runt utsmyck­ningen är att jag vill bjuda in en annan energi i fastig­he­ten. Det blir ett fysiskt abstrakt måleri som fångar ett ljus, ett käns­lo­till­stånd och öppnar som ett föns­ter till en inre värld. Ett välkom­nande.”

Konst­nä­ren Astrid Sylwan