1800-talsinspirerat hus för famil­je­liv

Välkom­men till ett 1800-talsinspirerat hus för famil­je­liv

I Centrala Nacka, nedan­för stads­hu­set, växer ett nytt kvar­ter fram där de första lägen­he­terna ska stå klara för inflytt­ning hösten 2021. Här tar det nya bostads­om­rå­det form med plats för stads­li­vets puls, grönska, caféer och buti­ker.

Nu är stom­men snart klar för första våningen i det sydöstra kvar­te­ret nedan­för Nacka stads­hus. Stor­sta­den Bostad, som står bakom bygget, har låtit 1800-talets klas­siskt strama boule­var­dar­ki­tek­tur ge inspi­ra­tion till huset. Redan nu kan man ana den typiska formen för huset som kommer få en ljus fasad med detal­jer i brons.

Här finns garage och varje lägen­het får minst en balkong och/eller terrass, samt förråd. Inner­går­den blir en plats för rekre­a­tion och grönska, det blir smarta lösningar för en bekvä­mare vardag och rikligt med cykel­par­ke­ring. De första lägen­he­terna ska stå klara för inflytt­ning hösten 2021.

– Intres­set för lägen­he­terna har varit stort och av de 140 lägen­he­terna finns det bara 23 lägen­he­ter och 3 takvå­ningar kvar. Nu plane­rar vi för vilka verk­sam­he­ter som ska flytta in i huset och bidra till ett triv­samt kvar­ter med liv och rörelse, säger Per Jutner, VD och grun­dare för Stor­sta­den Bostad.

Stadsporten Storstaden-Bostad TMRW Vera Nacka Corner Copyright tmrw.se

Flera hus på gång

Flera hus är på gång i samma bostads­om­råde, här blir det både hyres- och bostads­rät­ter och botten­vå­ning­arna ska rymma loka­ler för olika verk­sam­he­ter.

Till­sam­mans med ombygg­na­den av Vikdals­vä­gen och Värm­dö­vä­gen – till trygg och grön stads­gata – blir detta början på Centrala Nackas nya natur­bana stads­rum.

Kvar­te­ren utveck­las av Stor­sta­den Bostad, Botrygg och Svea­fas­tig­he­ter Bostad.

Byggande i Centrala Nacka