Film: invig­ning Centrala Nacka

Centrala Nacka: Närhet och Natur­bant

Häng med på mani­fes­ta­tio­nen av Centrala Nackas bygg­start. Här ska 6 000 bostä­der och 7 000 nya arbets­plat­ser byggas fram till 2040.

Bakom sats­ningen, som motsva­rar inve­ste­ringar om minst 30 miljar­der kronor, står Nacka kommun till­sam­mans med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer och närings­liv i områ­det.

Se filmen och hör vad de inblan­dade har att säga om sats­ningen: Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör, Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande, Lars Gärde, vice vd för Svea­fas­tig­he­ter Bostad, Per Jutner, vd Stor­sta­den Bostad och Adam Cocozza, vd Botrygg.