Miljard­sats­ning på natur­ban stads­del

Miljard­sats­ning på natur­ban stads­del i Nacka

I dag mani­fe­ste­ra­des bygg­star­ten av Centrala Nacka, en garan­te­rat natur­ban stads­del. Här ska 6 000 bostä­der och 7 000 nya arbets­plat­ser byggas fram till 2040, vilket gör Centrala Nacka till ett av Stock­holms­re­gi­o­nens just nu största stads­ut­veck­lings­pro­jekt. Bakom sats­ningen, som motsva­rar inve­ste­ringar om minst 30 miljar­der kronor, står Nacka kommun till­sam­mans med fastig­hets­ä­gare, byggak­tö­rer och närings­liv i områ­det.

Botrygg i Centrala Nacka

Centrala Nackas första stads­kvar­ter med 450 bostä­der byggs just nu. Första inflytt­ning blir under 2022 och försälj­ningen har påbör­jats. Här kommer en ny infra­struk­tur med ny buss­ter­mi­nal och tunnel­bana att skapa en tydlig urban miljö där natu­ren får fort­sätta att ta stor plats.

– Nacka utveck­las med stark fram­tids­tro. I Centrala Nacka finns en fantas­tisk poten­tial och förut­sätt­ningar utöver det vanliga med närhet till natur och vatten, skolor i topp­klass och med utmärkta kommu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter. Vi vill till­sam­mans med våra samar­bets­part­ners skapa en stads­del med egen själ och iden­ti­tet, som både nuva­rande och blivande Nacka­bor kan trivas i och vara stolta över, säger Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande (M).

Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad. Ambi­tio­nen är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt – natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Till­gäng­lig­he­ten till både natu­rens lugn och stadens puls är avgö­rande. Men det natur­bana hand­lar också om de offent­liga rummens utform­ning och hur plat­sen fylls med liv.

– Många kunder som skulle ha flyt­tat in till stan väljer Centrala Nacka. De vill bo kvar i Nacka för natu­rens skull men vill ha stor­stads­puls. Vi har i gestalt­ningen inspi­re­rats av 1800-talets boule­var­dar­ki­tek­tur och jag ser fram­för mig unika boupp­le­vel­ser i en stads­del med sin egen speci­fika karak­tär, säger Per Jutner, VD och grun­dare på Stor­sta­den Bostad som bygger 140 lägen­he­ter i fler­bo­stads­hu­set Stads­por­ten.

Lars Gärde är affärs­ut­veck­lings­chef och grun­dare på Svea­fas­tig­he­ter Bostad som bygger 174 hyres­rät­ter i Centrala Nacka:
– Vi är stolta att kunna presen­tera vår sats­ning i Centrala Nacka. Vi har satsat på tät och urban kvar­ters­struk­tur med spän­nande arki­tek­tur där social håll­bar­het, grönska och kvali­tet har varit ledord i gestalt­nings­ar­be­tet. Vi tror på att bygga bostä­der som kan använ­das i livets alla skeden och där möten mellan männi­skor är en viktig del. De gröna och soci­ala nyan­serna som vi har utgått från kommer att bli en inte­gre­rad del av det natur­bana Nacka.

– Lång­sik­tig­het och håll­bar­het är vårt fokus när vi bygger i Centrala Nacka, säger Botryggs vd Adam Cocozza. Vi arbe­tar med stort kvali­tets­tänk, med håll­bara mate­ri­al­val och med det gröna som utgångs­punkt. Till exem­pel ska inner­går­den vara de boen­des privata oas. Centrala Nacka kommer vara en av de mest attrak­tiva plat­serna i Stock­holm. Vår försälj­ning går utmärkt och vi ser mycket posi­tivt på fram­ti­den.

Fakta

Centrala Nacka är ett av sex stads­ut­veck­lings­om­rå­den på Västra Sick­laön. Nacka kommun äger bety­dande mark­om­rå­den och fastig­he­ter i Centrala Nacka med viktiga befint­liga funk­tio­ner som Nacka stads­hus, stads­par­ken, skolor och idrotts­an­lägg­ningar.

I Centrala Nacka plane­ras nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stad- och skogspark, caféer, restau­ranger, handel, hotell, utbild­ning, idrott, ny buss­ter­mi­nal och tunnel­bana med 12 minu­ter till Stock­holms city.

Nacka kommun har också initi­e­rat Centrala Nacka mark­nads­bo­lag AB med uppdra­get att ta till vara plat­sens poten­tial, mark­nads­föra och stärka Centrala Nacka till­sam­mans med fastig­hets­ak­tö­rer i områ­det.

Se filmen från vår invig­ning:

Mer infor­ma­tion

Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande (M), 070–431 92 00, mats.gerdau@nacka.se

Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör Nacka kommun, 08–718 80 91, katarina.wahlinalm@nacka.se

Per Jutner, VD och grun­dare, Stor­sta­den Bostad, 076–627 06 17, per.jutner@storstadenbostad.se

Adam Cocozza, VD Botrygg, 010–516 30 21, adam.cocozza@botrygg.se

Lars Gärde, affärs­ut­veck­lings­chef och grun­dare, Svea­fas­tig­he­ter Bostad, 070 333 71 82, lars.garde@sveafastigheter.se

Helene Anders­son
Press­an­sva­rig
08–7189234
helene.andersson@nacka.se
Nacka kommun, 131 81 Nacka. Tele­fon 08–718 80 00


Besök gärna Nacka kommuns press­rum på: nacka.se/press
I press­rum­met kan du läsa press­med­de­lan­den, hämta press­bil­der, hitta allmän infor­ma­tion om Nacka kommun samt kontakt­upp­gif­ter.