Gröna inno­va­tio­ner för ett håll­bart boende

Agnesstigstorget - visionsbild Centrala Nacka, av Amanda Wahlén Sweco

Gröna inno­va­tio­ner för ett håll­bart boende

Växt­lig­het får en allt större bety­delse i stads­ut­veck­lingen. Det märks inte minst när Centrala Nacka succes­sivt tar form. Arki­tek­ter och land­skaps­ar­ki­tek­ter samar­be­tar för att inte­grera bebyg­gel­sen med natu­ren då Nacka får en natur­ban och mer håll­bar stads­del.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tio­ner: Visions­bil­der Belat­chew

Intill den nya stads­par­ken vid Nacka Stads­hus ska ett park­kvar­ter med gröns­kande balkonger och takter­ras­ser byggas. Växter kommer att klättra utmed fasa­den och ett stort växt­hus i glas blir en del av kvar­te­ret som också får en grön förgårds­mark. Selvaag Bostad vann kommu­nens första natur­bana markan­vis­nings­täv­ling till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Belat­chew och land­skaps­ar­ki­tekt­kon­to­ret Urbio. Projek­tet utgår från natur­bana prin­ci­per där natu­ren på olika sätt blir en del av stads­kvar­te­ret. Grønn, som kvar­te­ret heter, kommer att bli en förläng­ning av stads­huspar­ken.
Värmdövägen - visionsbild Centrala Nacka, av Amanda Wahlén Sweco

- Vi männi­skor är bero­ende av natu­ren och behö­ver kunna omge oss med växt­lig­het och få till­gång till frisk luft i parker och natur. För arki­tek­tu­ren inne­bär det att skapa plats för grönska och utvidga inte­ri­ö­rerna med olika typer av uterum. Det skapar en arki­tek­tur med uppluck­rade fasa­der där grän­sen mellan det byggda och det natur­liga suddas ut, säger Rahel Belat­chew, chefsar­ki­tekt på Belat­chew.

Även om växt­lig­he­ten har ett este­tiskt värde är den största vins­ten det som ekosy­ste­met bidrar med. I täta stads­de­lar behö­ver dagvatt­net dämpas, tempe­ra­tu­ren sänkas och torka motver­kas. Dagens byggen måste anpas­sas efter klimat­för­änd­ring­arna så att de blir håll­bara på sikt.

- Den fram­tida staden behö­ver kunna vara resi­li­ent och stå emot såväl över­sväm­ningar som värme­böl­jor, säger hon.

Nina Winizsky-Vas som driver Jäst & Timjan i Centrala Nacka

Foto: Jenny Öhman

- Vi männi­skor är bero­ende av natu­ren och behö­ver kunna omge oss med växt­lig­het och få till­gång till frisk luft i parker och natur. För arki­tek­tu­ren inne­bär det att skapa plats för grönska och utvidga inte­ri­ö­rerna med olika typer av uterum.

Rahel Belat­chew, chefsar­ki­tekt på Belat­chew

Nacka kommun har ställt höga krav på så kallade grönyt­ter­fak­to­rer. Under hela projek­tet måste bygg­her­ren beskriva och rappor­tera vilka gröna nyttor som till­förs. Mattias Gustafs­son, land­skaps­ar­ki­tekt och vd på Urbio berät­tar att de försö­ker få in grönska där det går i kvar­te­ret.

- Att bygga grönt är multi­funk­tio­nellt och har många olika nyttor. Att ta hand om dagvatt­net är ett exem­pel på en viktig ekosystem­tjänst, det vill säga en natur­nytta. Växt­lig­he­ten både fördrö­jer flödena och renar vatt­net från förore­ningar, berät­tar han.

Att bygga grönt inne­bär också utma­ningar. Plats­brist är en. Det är ofta trångt och torrt på plat­sen där husen ska stå och på terras­serna som ska fyllas med grönska är det ofta blåsigt. Jord är tungt och taken måste orka bära plan­te­ring­arna. För arki­tek­terna gäller det att beräkna konstruk­tio­ner som håller för tunga laster som träd och djupa plan­te­rings­kärl med vatten­mät­tad jord.

- För att växt­lig­het ska kunna få bra förut­sätt­ningar att frodas är det viktigt att ta hänsyn till det redan från start, säger Elinor Blom­berg, uppdrags­le­dande arki­tekt för Grønn på Belat­chew.

Mattias Gustafsson, Urbio. Foto Åsa-Holmqvist
Foto: Åsa Holmqvist

- Att bygga grönt är multi­funk­tio­nellt och har många olika nyttor. Att ta hand om dagvatt­net är ett exem­pel på en viktig ekosystem­tjänst…

Mattias Gustafs­son, land­skaps­ar­ki­tekt och vd på Urbio

Utma­ning­arna med att bygga grönt och håll­bart bidrar stän­digt till nya inno­va­tiva idéer. Till exem­pel används lättare jordar bestå­ende av biokol och pimp­sten från lava. Samti­digt som de väger mindre binder de mer vätska än den tradi­tio­nella torvjor­den. Mattias Gustafs­son berät­tar att deras målsätt­ning är att helt komma bort från torven. De skulle helst se att alla träd och buskar leve­re­ra­des barro­tade utan torv och krukor av plast.

- ”Torv­skam­men” spri­der sig inom bran­schen. Det är en ändlig resurs och när torven kommer upp i luften avges koldi­oxid. Att istäl­let leve­rera växter barro­tade mins­kar trans­port­be­ho­vet då det tar mindre plats, berät­tar han.

Mattias Gustafs­son menar att en förut­sätt­ning för att nå upp till kommu­nens gröna krav är ett gott samar­bete mellan arki­tek­ter och land­skaps­ar­ki­tek­ter. Det är teamwork till­sam­mans med bygg­her­ren.

- Vi har en lång och spän­nande resa fram­för oss. Med park­kvar­te­ret Grønn kommer männi­skor att erbju­das en mer håll­bar livs­stil i gräns­lan­det mellan stad och natur, avslu­tar han.