Flyg­tur runt natur­bana Stads­hus­kvar­te­ren

Flyg­tur runt natur­bana Stads­hus­kvar­te­ren i Centrala Nacka

563 lägen­he­ter är färdiga och inflyt­tade och fler byggs. Wallenstams klas­si­cis­tiska kvar­ter Grace till exem­pel, som är klart till årsskif­tet. Restau­ranger, caféer, hälso­verk­sam­he­ter och mycket annat finns att upptäcka i de nya kvar­te­ren. Visste du att här finns både en kera­mik­verk­stad, ett tårt­ba­geri och ett hund­da­gis?

Intill kvar­te­ren finns Nacka Forum, ett av Stock­holms största köpcent­rum med över 150 buti­ker med allt från mode och hemin­red­ning till hälsa, vård och well­ness. Samhälls­er­vice och daglig­va­ru­han­del finns också. Nacka Forum landade en fin andra­plats i rankingen om Stock­hol­mar­nas favo­rit­cent­rum, samt vann kate­go­rin triv­sam­maste cent­rum.

Fram­för stads­hu­set plane­ras en stads­huspark, och arbe­tet pågår som bäst att gestalta den inför kommande plan­ar­bete. Mellan Forum och stads­hu­set byggs ett natur­bant och grönt bostads­kvar­ter i Park­kvar­ter 2. Hela Järla­höj­den genom­går också ett genom­gri­pande struk­tur­ar­bete för att bli ett levande, triv­samt och dyna­miskt område som blir fyllt av fritids­verk­sam­he­ter, rekre­a­tion och boende.

Centrala Nacka och Stads­hus­kvar­te­ren är väl värt ett besök.