Samråd för natur­bana Park­kvar­ter 2

Nu tas nästa steg i Centrala Nacka med samråd för natur­bana Park­kvar­ter 2

Nu kan du ta del av detalj­pla­nen för Park­kvar­ter 2. Bostads­ak­tö­ren Selvaag Bostad plane­rar för ett nytt natur­bant kvar­ter med cirka 145 klimats­marta bostä­der och loka­ler i Centrala Nacka. Plan­för­sla­get är öppet för samråd mellan 1 febru­ari och 14 mars.

Den 15 febru­ari kl. 17–19 hålls ett samrådsmöte/öppet hus i Nacka stads­hus.

Översikts bild över Selvaag Bostads naturbana kvarter vid stadshusparken Grønn

Över­sikts­bild före­stäl­lande Selvaag Bostads natur­bana kvar­ter Grønn, vid stads­huspar­ken i Centrala Nacka.

Plat­sen för det nya bostads­kvar­te­ret är vid Vikdals­vä­gen och Tor Boijes gata, intill den fram­tida stads­par­ken, entrén till den nya tunnel­ba­nan och galle­rian Nacka Forum.

Bygger gör bostads­ut­veck­lare Selvaag Bostad, som vann markan­vis­nings­täv­lingen 2022 med det natur­bana projek­tet Grønn. Till­sam­mans med Belat­chew Arki­tek­ter, land­skaps­ar­ki­tek­terna Urbio och Nacka kommun kommer det att skapas ett bostads­kvar­ter som till­för fina kvali­te­ter till områ­det och som före­nar stads­liv med grönska på ett håll­bart sätt.

Bygg­na­dens utform­ning är både spän­nande och excep­tio­nell och passar in i utveck­lingen av natur­bana Centrala Nacka. Bygg­na­dens fasa­der och dess ramverk utförs i synligt trä och förstär­ker samspe­let mellan stad och natur. Växt­lig­het inte­gre­ras i bygg­na­dens gestalt­ning och åter­finns på exem­pel­vis fasa­der, terras­ser, tak och vinter­gröna rum. Takland­ska­pet ska vari­era i uttryck och funk­tion där de gröna takter­ras­serna samsas med stads­mäs­siga tak. Samti­digt ska gator och ett torg i områ­det byggas ut till attrak­tiva och trygga rum.

Patrik Eriks­son, projekt­di­rek­tör på Selvaag Bostad beskri­ver projek­tet som ett av deras mest ambi­tiösa projekt – med inno­va­tiv arki­tek­tur, grönska och gemen­skap i fokus:

”Kvar­te­ret kommer få extra­or­di­nära boen­de­kva­li­te­ter med trapp­ningen mot Stads­huspar­ken och många stora takter­ras­ser och balkonger mot kvälls­so­len. Den fram­tida Stads­huspar­ken kommer att bindas samman med ett nytt torg och det urbana i Centrala Nacka.”

För oss som jobbar med Centrala Nacka är det väldigt roligt och spän­nande att vi kommit till nästa steg med här fina och speci­ella bostads­pro­jek­tet. Det bjuder in natu­ren på ett fint sätt och är en viktig pussel­bit som bidrar till en levande och attrak­tiv stads­del vilket förverk­li­gar visio­nen om närhet och natur­bant.

Selvaag Bostads Grønn sett från Vikdalsvägen övre