Film: Hela Nacka växer och utveck­las

Hela Nacka växer och utveck­las

Nacka har ett fantas­tiskt utgångs­läge – som en natur­lig del av Stock­holms­re­gi­o­nen – nära stads­liv, natur och skär­går­den. Här finns 10 mil kust och halva Nacka ska beva­ras grönt.

Före­tagskli­ma­tet i Nacka är bra, ett starkt entre­pre­nör­skap och en inno­va­tions­kraft med 16 000 före­tag i kommu­nen. Det är viktigt med mång­fald och posi­tiv konkur­rens, här finns ett brett utbud av privata aktö­rer inom skola, vård och omsorg.

Ambi­tio­nen är att vara bäst på att vara kommun med skolor i topp­klass, till­gäng­lig idrott, nära till allt … Och stort fokus på håll­bar­het och trygg­het. Här finns ett stabilt styre och lång­sik­tig­het i planer och sats­ningar. Kommu­nen är finan­si­ellt starka och fort­sät­ter satsa.

Nacka­borna är enga­ge­rade och välut­bil­dade, och 80% vill både bo och arbeta i Nacka om möjligt.

I Natur­bana Centrala Nacka, där mötet mellan stad och natur ska prägla plat­sens iden­ti­tet, gestalt­ning och inne­håll skapas 6000 nya bostä­der, 7000 nya arbets­plat­ser, nya buti­ker, restau­ranger, idrott, skolor och kultur.

Men vi börjar inte från noll. Här finns redan allt du behö­ver oavsett om du är på jakt efter lokala buti­ker, caféer och restau­ranger eller inter­na­tio­nella kedjor.

Ökat fokus på klimat-och miljöfrå­gorna

Nacka har ett tydligt ökat fokus på klimat- och miljöfrå­gorna. Proces­serna vässas konti­nu­er­ligt för att skapa bra livsmil­jöer för dagens och fram­ti­dens Nacka­bor.

Nya attrak­tiva stads­de­lar växer fram där männi­skor kan leva med hög livs­kva­li­tet, förverk­liga sina dröm­mar och där före­tag kan växa och utveck­las! Till­sam­mans med aktö­rer som har höga ambi­tio­ner arbe­tas det inno­va­tivt och aktivt, för att t ex minska koldi­ox­id­ut­släp­pen i stads­ut­veck­lingen.

Sveri­ges första Natur­bana markan­vis­ning är gjord här i Centrala Nacka. Nu har det även kommit ett beslut om att markan­visa 6 kvar­ter (70.000 kvm) för kontor och bostä­der till Skanska på Mötes­plats Nacka.

I anslut­ning till den 300 m långa över­däck­ningen binder vi ihop och skapar nya stads­kvar­ter med bostä­der, kontor och hotell. Med den nya buss­ter­mi­na­len i anslut­ning till tunnel­ba­nan blir det ett viktigt kommu­ni­ka­tions­nav för hela Nacka och Värmdö.

Tunnel­ba­nan är klar för trafik­start 2030, då tar det 12 minu­ter från T‑centralen till Centrala Nacka, och här får du max 300 m till grön­om­rå­den var du än bor!

Till­sam­mans skapar vi håll­bara lösningar i fram­kant.