Natur­bant i Havre­kvar­nen

Nina Åman pratar natrubant på frukostmöte i Havrekvarnen

En Natur­ban stra­tegi

– för håll­bar stads­ut­veck­ling

Vi åkte till Havre­kvar­nen på Kvarn­hol­men, för att  prata natur­ban stads­ut­veck­ling. Havre­kvar­nen är en arki­tek­to­nisk pärla och ett land­märke i svensk indu­stri­histo­ria. En legen­da­risk bygg­nad där det har produ­ce­rats havre­gryn, corn­fla­kes och andra havre­pro­duk­ter i mer än 50 år.

Anders Börjes­son, vd Centrala Nacka och Christina Hans­son, Tilia Fastig­he­ter stod som arran­gö­rer för mötet. Gustav Westp­hal, Kvarn­hol­men Utveck­ling berät­tade om hur den kultur­min­nes­märkta Havre­kvar­nen först rivits och sedan åter­i­gen byggts upp med utgångs­punkt i de ursprung­liga ritning­arna från 1928.

Nina Åman, stads­ar­ki­tekt på Nacka kommun, beskrev Nackas bebyg­gel­se­histo­ria och hur delar av detta arv fort­fa­rande präg­lar dagens Nacka. Också hur påtag­ligt detta är på Kvarn­hol­men där indu­stri­histo­rien idag är fullt synlig och i nära samklang med den nya bostads­be­byg­gel­sen. Det sista av livs­me­dels­in­du­strin lades ner 1992. Det var även då som, den nu pågående stads­ut­veck­ling, drog igång.

Stads­ar­ki­tek­ten beskrev också stads­ut­veck­lingen i Centrala Nacka där nya erfa­ren­he­ter i genom­fö­rande och plane­ring skapar stads­kvar­ter och en urba­ni­tet som normalt inte har förknip­pats med Nacka. I Centrala Nacka har man skapat en Natur­ban planerings- och genom­fö­ran­de­stra­tegi som före­nar en utta­lad urban närvaro med plane­rade inslag av natur i kvar­ter, på torg och gata.

Viktiga fakto­rer för den Natur­bana staden är:

  • Stadens förmåga att ha bered­skap för att kunna ta hand om skyfall och dagvat­ten samt bidra till sjöars kvali­tet.
  • Biolo­gisk mång­fald – bevara de sprid­nings­kor­ri­do­rer som finns.
  • Stadens förmåga att bidra till grönska och tanken bakom – 3, 30, 300 som inne­bär att 3 träd ska synas från boen­des föns­ter, 30% av marken bör vara kron­täckt och 300 meter till närmaste grön­om­råde. I ett allt varmare klimat ska staden kunna erbjuda natur­lig skugga.
  • Stadens förmåga i att bidra till social håll­bar­het – i det lilla, vilket bety­der bland annat säker­het, trygg­het och att känna sig behövd (det stora är sjuk­hus och demo­krati osv).
  • Stadens förmåga att förhålla sig till energi i stor och liten skala. Här finns systemö­ver­gri­pande lösningar i kombi­na­tion med ener­gi­ge­men­ska­per där ener­gi­lös­ningar utveck­las till­sam­mans i nätverk bestå­ende av fastig­hets­ä­gare, boende och bostads­rätts­för­e­ningar. Exem­pel är gemen­samma batteri- och laddin­fra­struk­tur­lös­ningar i kombi­na­tion med solcel­ler på taken, etc.
  • Stadens förmåga att skapa håll­bara mobi­li­tets­lös­ningar – vilken roll kommer bilen att ha i staden och hur plane­rar man för den föränd­ringen?
  • Staden måste erbjuda och möjlig­göra för att cirku­la­ri­tet av olika slag kan utveck­las.

Nina Åman beto­nar vikten av att skapa en stad som inte bara är fram­tids­säk­rad, utan också främ­jar samhö­rig­het.

- Vi behö­ver bygga en vänli­gare, mer robust och fram­tids­säk­rad stad. En stad som uppmunt­rar till samhö­rig­het. Och behålla natu­ren mitt i – det ska vara närhet och natur­bant, säger Nina.

Denna vision genom­sy­rar hela stra­te­gin för Centrala Nacka, där natu­ren spelar en central roll i stads­ut­veck­lingen. Det hand­lar inte bara om att se grönska, det hand­lar också om att inte­grera den i männi­skors dagliga liv. Nina Åman under­stry­ker detta genom att fram­häva hur balkonger och terras­ser kan bidra till en grönare stads­bild och hur gröna tak och odlingar blir allt vikti­gare element i urban design.

Nacka kommun har tagit ett bety­dande steg framåt genom att genom­föra Sveri­ges första Natur­bana markan­vis­ning, en pion­järin­sats för att främja håll­bar grönska i stads­pla­ne­ringen. Genom samar­be­ten med inno­va­tiva aktö­rer som Selvaag Bostad och Belat­chew arki­tek­ter, formar Nacka en ny vision för stads­ut­veck­ling där gröna plan­te­ringar på balkonger, fasa­der och takter­ras­ser inte bara är en tillägg, utan en inte­gre­rad del av den urbana miljön.

Det är en natur­ban stra­tegi som visar på en ny rikt­ning för stads­pla­ne­ring, där natu­ren inte bara är en del av staden, utan där staden och natu­ren samver­kar för att skapa en håll­bar och livs­vän­lig miljö för alla dess invå­nare.

Se Nina prata mer om Natur­bant i filmen nedan.

Utsikt från Havrekvarnen

Utsik­ten i Havre­kvar­nen är mäktig

Följ oss här: