Sveri­ges första natur­bana stads­del

Här möts natu­ren och det urbana på nya sätt. Och trivs till­sam­mans

Centrala Nacka utveck­las till en stads­del där det urbana och natu­ren möts på nya sätt, en stads­miljö med större kontras­ter och vari­a­tion, där natu­ren och den befint­liga topo­gra­fin får ta större plats och påverka både den fysiska miljön och den soci­ala miljön. Här får stadens dyna­mik möta natu­rens kraft.

Mötet mellan stad och natur

Vi har utveck­lat koncep­tet Natur­ban som en gemen­sam målbild och platt­form för det vi vill skapa. Natur­bant är det dyna­miska mötet mellan natur och stad, där vår ambi­tion är att förena det bästa av två värl­dar i Nackas mest centrala läge med närhet till allt — natur, stads­liv, möten och kommu­ni­ka­tio­ner. Här ska det vara själv­klart med till­gäng­lig­het till både natu­rens lugn och stadens puls.

Flicka framför T-bana - ett titthål in i framtiden

Närhet till allt du behö­ver

Bo nära, jobba och lev i en stad med natu­ren närva­rande i varje steg du tar. Du har nära till natur­om­rå­dena Nyckel­vi­ken, Svin­der­svi­ken, Salt­sjön, Järla­sjön med Kyrk­vi­kens badplats.
Här skapar vi nya samband och möjlig­he­ter mellan stad och natur, verk­sam­he­ter och männi­skor. Vi skapar närhet och livs­kva­li­tet – helt natur­ligt.

Ladda ner vår broschyr och hör av dig till oss om du vill veta mer!