Bo kvar i stan lev mindre stres­sigt

Arti­kel i DN

Bo kvar i stan lev mindre stres­sigt

En mossbeklädd väska illustrerar att du kan minska stressen i Naturbana Centrala Nacka

I Dagens Nyhe­ter kan vi läsa att du inte behö­ver flytta till landet för att minska din stress, utan du kan hitta lugnet mitt i bruset.

Några nyckel­punk­ter för att hitta lugnet stäm­mer väl in på visio­nen för Natur­bana Centrala Nacka.

✅ Urban grönska för hälsan: Små doser av urban grönska, som att se träd från sitt hem eller ha en park inom gångav­stånd, kan ha en posi­tiv effekt på din hälsa.

✅ Stads­pla­ne­ring för välmå­ende: Det talas allt­mer om att det från bosta­den, skolan eller arbets­plat­sen ska gå att se minst tre träd, att minst 30% av kvar­te­rets yta ska skug­gas av träd­kro­nor, och att det ska finnas ett grön­om­råde som ligger maxi­malt 300 meter bort.

✅ Doften av natur: Forsk­ning visar att natur­liga dofter kan ha en stress­re­du­ce­rande effekt. Detta är något som stads­pla­ne­rare bör beakta när de utfor­mar grön­om­rå­den.

✅ Indi­vi­du­ella prefe­ren­ser: Alla har olika sätt att slappna av. För vissa kan stor­sta­dens puls vara stimu­le­rande snarare än stres­sande.

✅ Navi­gera i stads­bru­set: Det går att lära sig att sortera bort över­flö­diga intryck och foku­sera på det som ger glädje och åter­hämt­ning.

Tips för att hitta lugnet i staden:
🍃 Upptäck grön­om­rå­dena i din närhet och ta mikro­pa­u­ser där.
💦 Prome­nera vid vatten för en lugnande effekt.
🪶 Lyssna på fåglarna och uppskatta natu­rens dofter.

Om du plane­rar att flytta, leta efter en bostad som uppfyl­ler kraven för närhet till grön­om­rå­den. Genom att vara medve­ten om dessa aspek­ter kan du skapa en mer balan­se­rad och mindre stres­sad till­varo, även i stadens puls.

Läs mer på Dagens Nyhe­ter.