En grön och pulse­rande stads­del

En lika grön som pulse­rande stads­del tar form

Mitt i Nacka, mellan genom­farts­le­der och befint­lig bebyg­gelse, utveck­las nya kvar­ter i en rasande fart. I Centrala Nacka ska natur och stads­liv mötas på ett själv­klart sätt. Gatorna kommer att fyllas av folk­liv och kantas av natur­lig växt­lig­het när Nacka får Sveri­ges första natur­bana stads­del.

Text: Ingela Engblom | Foto: Jenny Freijing | Illust­ra­tion: Amanda Wahlén, Sweco

Det sprängs och grävs, det är stökigt och bökigt. Kanske känner du både oro och irri­ta­tion när du passe­rar bygg­ar­bets­plat­sen nedan­för Nacka Stads­hus. Det är svårt att få en bild av hur områ­det kommer att gestalta sig om några år. Nina Åman är stads­ar­ki­tekt på Nacka kommun och har från början varit delak­tig i arbe­tet med Centrala Nacka.

– Vi har utgått ifrån plat­sens kvali­te­ter, karak­tär och det bästa både från natu­ren och stadens möjlig­he­ter, i Nackas mest centrala läge. Därför har vi till­sam­mans med våra enga­ge­rade byggak­tö­rer utveck­lat en gemen­sam målbild och koncept som vi kallar natur­ban, där gestalt­ning och inne­håll ska präglas av det dyna­miska mötet mellan natur och stad, säger hon.

Centrala Nacka blir Sveri­ges första natur­bana stads­del. En plats där stadens puls kommer att samsas med natu­rens lugn. Gröns­kan kommer att ta större plats i våra gatu­rum och mötes­plat­ser, till och med på husen med gröna tak, terras­ser och på fasa­der.

– Natur­bant inne­bär att natu­ren och det urbana möts på nya sätt i stads­mil­jön, att natu­ren väntar runt husknu­ten på ett själv­klart sätt, säger Nina Åman.

De kvar­ter som just nu ses växa upp nedan­för Stads­hu­set och vid kors­ningen Värm­dö­vä­gen — Vikdals­vä­gen, kallas för Nya Gatan. Ni som passe­rat arbets­plat­sen har kunnat följa hur berget har sprängts bort. Nu åter­ska­pas topo­gra­fin. Granit­bi­tar har sparats och blir till en vacker trappa som ska leda upp från Värm­dö­vä­gen till en stor och lummig stads­park på höjden. Här ska gräs­mat­tor, vatten­spel och skogs­par­tier samverka med varandra.

Naturban Business
Visionsbild över Stadshusparken, mellan stadshuset och Nacka Forum

Natur­bant inne­bär också ett pulse­rande stads­liv. Mellan husen skapas levande torg med caféer, restau­ranger och uteser­ve­ringar. Succes­sivt kommer utbu­det av buti­ker och service att bli större och rikare i takt med att områ­det växer fram.

Med fler boende och arbets­plat­ser blir Centrala Nacka en plats för nya möten och möjlig­he­ter, både för de som besö­ker, bor och jobbar här. Centrala nacka kommer att sträcka sig från Järla Station till Skval­tan och över den nya över­däck­ningen av Värm­dö­le­den. När tunnel­ba­nan öppnar 2030 är det 12 minu­ter till Stock­holms city. Fram till dess kommer mycket annat att hända. Etapp­vis skapas nya gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser. Centrala Nacka kommer inte vara en förort utan snarare en ovan­ligt grön och levande stads­del.

– Här finns redan skolor, före­nings­liv, idrotts­an­lägg­ningar och Nacka Forum med buti­ker, bibli­o­tek, vård och service. Det som händer nu är att vi binder ihop områ­det på ett välpla­ne­rat, este­tiskt, håll­bart och fram­förallt natur­bant sätt, säger Nina Åman.