JMs bostads­bygge vid Vatten­tor­net

Följ JMs bostads­bygge vid Vatten­tor­net

Nu kan du via en webb­ka­mera följa hur bygg­na­tio­nerna fram­skri­der vid Vatten­tor­net i den norra delen av Centrala Nacka. JMs nypro­du­ce­rade stads­bo­ende Vatten­tor­net södra är först ut och totalt kommer det att bli cirka 350 bostä­der och loka­ler i botten­plan. Star­ten på inflytt­ning­arna i det första kvar­te­ret beräk­nas preli­mi­närt bli i slutet på 2025.

Här ovan publi­ce­ras bilderna över bygg­na­tio­nerna vid Vatten­tor­net Södra, Enspän­narvä­gen. Bilden uppda­te­ras runt var 3e minut.

Mitt emot bygget ser man Nacka Forum och till höger om det skym­tar Stads­hus­kvar­te­ren. Precis bakom bygget pågår produk­tion av nya tunnel­ba­nans station Nacka, uppgång Jarla­berg.

Kvar­te­ren vid vatten­tor­net är en del i utveck­lingen av den natur­bana stads­de­len Centrala Nacka som vida­re­ut­veck­las med flera tusen nya bostä­der och arbets­plat­ser, caféer, restau­ranger och handel.

Ett symbo­liskt spad­tag marke­rar bygg­star­ten

Invigningstal av Mats Gerdau, Johan Krogh och Johan Skoglund på det symboliska spadtaget för JMS Enspannarvägen i Centrala Nacka

Invig­nings­ta­let hölls av, fr väns­ter, Johan Skoglund, Mats Gerdau och Johan Krogh på det symbo­liska spad­ta­get för JMs bygg­start på Enspan­narvä­gen i Centrala Nacka.
Foto­graf: Frida Lenholm, Nacka kommun

Gjutning och symboliskt spadtag av Johan Skoglund, Mats Gerdau och Johan Krogh för JMs byggstart på Enspannarvägen i Centrala Nacka
Gjutning och symboliskt spadtag av Johan Skoglund, Mats Gerdau och Johan Krogh för JMs byggstart på Enspannarvägen i Centrala Nacka

Bygg­star­ten för cirka 350 nya bostä­der på Enspän­narvä­gen i Jarla­berg i Centrala Nacka, nära den fram­tida tunnel­ba­nan, fira­des när JM och Nacka kommun deltog i ett symbo­liskt spad­tag

– Det här projek­tet visar på fram­tids­tron och poten­ti­a­len i Centrala Nacka, trots dagens ekono­miska utma­ningar, säger Mats Gerdau (M), kommun­sty­rel­sens ordfö­rande. Bostä­derna ligger inom gångav­stånd till natur, handel, skolor och tunnel­bana, vilket gör dem mycket attrak­tiva.

Projek­tet, som fått sitt namn efter plat­sens histo­riska kopp­ling till bil- och motor­till­verk­ning, bidrar till omvand­lingen av områ­det väster om motor­vä­gen, säger Johan Krogh ©, miljö- och stads­bygg­nads­nämn­dens ordfö­rande.

Repre­sen­tan­ter från Nacka kommun, JM och blivande boende deltog i cere­mo­nin. Johan Skoglund, VD på JM, fram­höll att alla JM:s bostä­der är Svanen­märkta, vilket inne­bär låg ener­gi­an­vänd­ning och hälso­sam inom­hus­miljö.

Efter invig­nings­ta­len fick Mats Gerdau, Johan Krogh och Johan Skoglund göra en symbo­lisk gjut­ning, istäl­let för det klas­siska spad­ta­get