Håll­bart nytän­kande för fram­ti­dens stads­liv

Agnesstigstorget - visionsbild Centrala Nacka, av Amanda Wahlén Sweco

HÅLL­BART NYTÄN­KANDE

– banar väg för fram­ti­dens stads­liv

Mitt i Nacka växer en grön och inno­va­tiv stads­del upp. I Centrala Nacka skapas förut­sätt­ningar för en håll­bar livs­stil och ett klimats­mart före­ta­gande. I Sveri­ges första natur­bana stads­kvar­ter möter en gröns­kande natur ett levande gatu­liv.

Text: Ingela Engblom | Illust­ra­tio­ner: Amanda Wahlén, Sweco

Natur­bana Centrala Nacka är ett omfat­tande och komplext stads­ut­veck­lings­pro­jekt som kommer att ta många år att färdig­ställa. Etapp­vis skapas nya gator och torg med 6000 bostä­der och 7000 arbets­plat­ser. När tunnel­ba­nan öppnar 2030 kommer Centrala Nacka inte att vara en förort utan en del av Stock­holm.

- Vi skapar en håll­bar och attrak­tiv stads­del för både boende och närings­liv, säger Anders Börjes­son, vd för Centrala Nackas Mark­nads­bo­lag.

Redan från projek­tets start, 2018, utveck­lade Nacka kommun ett natur­bant tema till­sam­mans med fastig­hets­ak­tö­rerna. Natur­bant inne­bär att natu­ren och det urbana möts på nya sätt i stads­mil­jön. Idag samver­kar alla inblan­dade för att leva upp till koncep­tet och vida­re­ut­veckla det. Under projek­tets gång har håll­bar­hets­a­spek­terna blivit allt vikti­gare. För drygt två år sedan gick Nacka Kommun med i inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities till­sam­mans med 22 andra kommu­ner i Sverige. Visio­nen för samar­be­tet är att skapa ekolo­giskt, ekono­miskt och soci­alt håll­bara städer.

Cyklar i Centrala Nacka. Foto: Ryno Quantz
Foto: Ryno Quantz

Social håll­bar­het är en viktig aspekt för både boende och före­tag. Centrala Nacka är redan nu en levande stads­del med buti­ker och restau­ranger men allt eftersom projek­tet fort­skri­der öppnar fler och fler service­verk­sam­he­te­ter. Mellan bygg­na­derna skapas torg och parker med grönska och bloms­ter.

– Livliga kvar­ter med ett flöde av männi­skor ger triv­sel och trygg­het. Det ökar livs­kva­li­te­ten för både boende och anställda. Det är en anled­ning till varför före­tag väljer att etablera sig i Centrala Nacka, säger Anders.

Det som skil­jer Centrala Nacka från andra områ­den är närhe­ten till natur och vatten. Den nya stads­de­len är omgi­ven av hav, sjöar och natur­re­ser­vat. Här kan arbetskol­le­gor ta med sig matlå­dan till Järla Sjö och ta ett dopp. Eller kombi­nera lunchen med en jogging­tur i Nyckel­vi­ken. När solen skiner är det skönt att ta med sig kaffe­kop­pen ut i Stads­huspar­ken.

– Närhet är en av de vikti­gaste para­met­rarna för att nå klimat­ne­ut­ra­li­tet. All service, som skolor, handel, sjuk­vård och inte minst idrotts­ak­ti­vi­te­ter, ska kunna nås genom att gå, cykla eller åka kollek­tivt, berät­tar Emelie Holmström.

Emelie Holmström Nacka kommun

Foto: Milla Ottos­son Sippola

– En håll­bar stads­pla­ne­ring, med närhet till natu­ren, stär­ker männi­skors vilja att bidra till klimatom­ställ­ningen. På så sätt lever proces­sen vidare långt efter att gräv­sko­porna lämnat den nya stads­de­len

Emelie Holmström, projekt­le­dare på Nacka Kommun.

”Klimat­ne­utrala Nacka 2030” är ett samver­kans­pro­jekt mellan en rad olika aktö­rer. Föru­tom kommu­nen med Nacka Energi, Nacka Vatten & Avfall och bygg­fö­re­ta­gen deltar även delar av civil­sam­häl­let och närings­li­vet. Aktö­rerna bidrar med kunskap då de tar med sig tidi­gare erfa­ren­he­ter in i projek­tet.

– Stads­ut­veck­lingen av Centrala Nacka är forsk­nings­dri­ven. Därför är KTH en viktig samver­kans­part­ner. Ju större ambi­tio­nen är kring håll­bar­het desto större blir utma­ning­arna. Det i sin tur leder till inno­va­tio­ner som provas och testas. Det gäller att vi tar höjd inför fram­tida klimat­för­änd­ringar, säger Emelie.

Målsätt­ningen att bygga grönt och håll­bart bidrar stän­digt till nya lösningar. I täta stads­de­lar behö­ver dagvatt­net fördrö­jas, tempe­ra­tu­ren sänkas och torka motver­kas. Växt­lig­he­ten i den natur­bana stads­de­len både fördrö­jer flöden och renar vatten från förore­ningar. Runt alla nyplan­te­rade träd i Centrala Nacka syns växt­bäd­dar som fördrö­jer, renar och avle­der vatten från marky­tan.

– Det finns ett peda­go­giskt värde i att det gröna blir mer närva­rande i vår vardag. En håll­bar stads­pla­ne­ring, med närhet till natu­ren, stär­ker männi­skors vilja att bidra till klimatom­ställ­ningen. På så sätt lever proces­sen vidare långt efter att gräv­sko­porna lämnat den nya stads­de­len, säger Emelie Holmström.

Anders Börjesson

– Livliga kvar­ter med ett flöde av männi­skor ger triv­sel och trygg­het. Det ökar livs­kva­li­te­ten för både boende och anställda. Det är en anled­ning till varför före­tag väljer att etablera sig i Centrala Nacka.

Anders Börjes­son, vd Centrala Nacka Mark­nads­bo­lag

I CENTRALA NACKA PLANE­RAS FÖR HÅLL­BAR STADS­PLA­NE­RING UR FLERA ASPEK­TER:

Vatten (dagvat­ten, skyfall, reci­pi­en­ter, resurs)

Energi (lokal ener­gi­pro­duk­tion, ener­gi­lag­ring, effek­ti­vi­se­ring, delning)

Hetta (träd, parker, grön­om­rå­den)

Biolo­gisk mång­fald (biodi­ver­si­tet, sprid­nings­kor­ri­do­rer, värd­träd)

Mobi­li­tet (gå, cykla, kollek­tiv­tra­fik, mobi­li­tets­åt­gär­der)

Cirku­lär ekonomi (bevara, åter­bru­kat mate­rial, delnings­e­ko­nomi)

Social håll­bar­het (triv­sam­het, mötes­plat­ser, stads­liv, flöden, möten, närhet)

FAKTA NATUR­BANA CENTRALA NACKA

Nacka, mellan Järla station och Skval­tan, byggs nya kvar­ter, gator och torg med 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, en stads- och skogspark, caféer, restau­ranger, handel och hotell.

Arbe­tet med tunnel­ba­nan ska vara klart 2030 och då kommer det att ta 12 minu­ter från Stock­holm City till Centrala Nacka.

Omedel­bar närhet till sjöar, kust, natur­re­ser­vat och parker. Till­gång till all service som handel, skola, idrott, kultur och mötes­plat­ser. Nacka erbju­der ett dyna­miskt före­tagskli­mat som uppmunt­rar inno­va­tion och entre­pre­nör­skap.