Uteser­ve­ringar i Nacka kommun

Tips och regler för att planera din uteser­ve­ring i Centrala Nacka

Uteservering med parasoll och cyklar bredvid

Uteser­ve­ringar är ett posi­tivt inslag i stads­bil­den och en viktig del i ett levande Nacka Kommun. För att få till­stånd att anlägga en uteser­ve­ring finns det flera aspek­ter att tänka på och du behö­ver polis­till­stånd.

För att serve­rings­y­torna ska bli det kvali­ta­tiva till­skott de är har vi tagit fram en guide. En vägled­ning kring hur du kan tänka kring utform­ning – möble­ring, even­tu­ella golv, para­sol­ler, marki­ser och skylt­ning.

Det finns även rikt­lin­jer för hur uteser­ve­ringen ska se ut för att passa in i miljön, uppfylla kraven för mat- och alko­hol­ser­ve­ring och inte hindra fram­kom­lig­he­ten.

I vår guide kan du läsa om vad du ska tänka på när du plane­rar din utom­hus­miljö och hur du går till­väga för att ansöka om de till­stånd som behövs.