Time­lapse Kvar­te­ret Bryta­ren mindre

Kvar­te­ret Bryta­ren mindre – 2 år på en minut

Bakom fasa­derna döljer sig bland annat 2679 betong­e­le­ment, 900 kubik­me­ter leca­ku­lor. De 100 skick­liga yrkes­ar­be­tarna från Kungs­mon­tage byggde hela kvar­te­ret på drygt 2 år. 

Kungs­vå­ning­ens kvar­ter vid Värm­dö­vä­gen är det senaste i raden av bostads­hus som är klart i Centrala Nackas nya stads­del. Här finns nu ett helt kvar­ter med fem huskrop­par som alla ser olika ut. Längs ner är det ett fler­tal loka­ler som fylls med verk­sam­he­ter.

De fem huskrop­parna har getts egna och tydliga karak­tä­rer för att skapa levande och vari­e­rande gatu­fa­sa­der. Gedigna mate­rial som tegel, betong och plåt domi­ne­rar och ger kvar­te­ret ett vari­e­rat och fint uttryck.

Totalt bygg­des 110 hyres­rät­ter av vari­e­rande stor­lek och stora uppgla­sade loka­ler i botten­vå­ningen ger liv åt såväl kvar­te­ret som dess omgi­vande gator.

Innan­för kvar­te­ret finns en skyd­dad inner­gård som kommer bli en grön oas. Med funk­tio­ner som odling, utegym och plats­byggda arbets­plat­ser utom­hus uppmunt­ras möten mellan de boende. Under gården skapas ett under­jor­diskt garage för såväl bilar, som cyklar. På varje sida av kvar­te­ret kommer en trappa leda upp till det övre torget.

Flera verk­sam­he­ter är igång i botten­vå­ning­arna.

Innan jul flyt­tade Trail­store in med cykel­bu­tik och verk­stad vid Värm­dö­vä­gen. Kalong Asian Market har precis öppnat och snart är Kennys Gelato Glass­fa­bri­ken och J2 Nail & Co igång. Även Kungs­vå­ningen själva har flyt­tat i det så kallade guld­hu­set med sitt kontor. Vid Granit­tor­get på den övre delen av kvar­te­ret finns Skin Care Academy och HOMe’s Hemtjänst och Omsorg och Hybrid Accounting. Snart blir det också en frisörsa­long vid torget.

Är du nyfi­ken på vad som finns mer, i den nya stads­de­len så hittar du det här »