Natu­ren möter det urbana i Centrala Nacka

Agnesstigstorget - visionsbild Centrala Nacka, av Amanda Wahlén Sweco

Natu­ren möter det urbana i Centrala Nacka

I natur­bana Centrala Nacka är det nära till allt. Stads­liv med service, kommu­ni­ka­tio­ner och restau­ranger. Natur­re­ser­vat, parker, sjöar och hav inpå knuten och en blivande stads­huspark direkt i kvar­te­ret. Stads­ar­ki­tek­ten Nina Åman och Nina Winizsky-Vas, som redan öppnat café och cate­ring i områ­det, beskri­ver vad det natur­bana läget inne­bär för männi­skor som bor och verkar här.

Text: Tina Lind­ström | Illust­ra­tio­ner: Visions­bil­der Amanda Wahlén/Sweco

Sveri­ges första natur­bana stads­del växer fram och fylls med liv och rörelse. Nina Winizsky-Vas som driver Jäst & Timjan café och cate­ring flyt­tade in på Tor Boijes gata i janu­ari 2023. Hon trivs med det centrala och natur­nära läget.
– Här är nära till allt. Nacka Forum med service, buti­ker och restau­ranger, och det kommer mer. Tunnel­ba­nan är på gång och den breda trap­pan upp till stads­huspar­ken kommer att göra mycket för områ­det. Det är som en ministad i natu­ren, säger hon.

Nina Åman, stads­ar­ki­tekt i Nacka kommun sedan hösten 2017, är en av dem som arbe­tar för ett natur­bant Centrala Nacka.
– Det är fantas­tiskt att se alla verk­sam­he­ter och allt liv som växer fram. Jag är nyfi­ken på att se hur arki­tek­tu­ren utveck­las och hur de gröna fasa­derna kommer att ta sig, säger hon.

Stad möter natur i Centrala Nacka. Små oaser av urban grönska, livsmil­jöer för biolo­gisk mång­fald, träd som bjuder på gröna skugg­spel och närhe­ten till vatten är kompo­nen­ter som vi männi­skor mår bra av.
– Tidi­gare har man koncen­tre­rat gröns­kan mer samman­häng­ande till parker någon annan­stans, men vi männi­skor behö­ver ha närmare kopp­ling till natu­ren, säger Nina Åman.

Nina Winizsky-Vas som driver Jäst & Timjan i Centrala Nacka

”Jag gillar nybyggt och fräscht och tyckte att det sakna­des ett trev­ligt café här. Allt fler verk­sam­he­ter etable­rar sig och till­sam­mans med boende i områ­det bildas en levande stads­del. Det natur­bana finns här.”

Nina Winizsky-Vas, Jäst & Timjan café och cate­ring

Sedan Nina Åman till­trädde som stads­ar­ki­tekt har det skett stora föränd­ringar i värl­den och det påver­kar även plane­ringen. Med coro­na­pan­de­min blev många ensamma, vi jobbade och stude­rade hemma och vista­des mer ute i natu­ren. Under tiden har klimat­kri­sen fördju­pats och det blir mer påtag­ligt att ta hand om den byggda miljön. Sedan kriget bröt ut i Ukraina känner vi oss mer sårbara.
– Då behövs det städer och miljöer som är vänliga och som har mötes­plat­ser där vi kan träf­fas och prata med varandra. Vi vill lära känna det lokala, våra gran­nar. Därför arbe­tar vi mycket med gröns­kan och att skapa attrak­tiva plat­ser för männi­skor, säger hon.

Nina Åman, stadsarkitekt Nacka kommun

”Det behövs städer och miljöer som är vänliga och som har mötes­plat­ser där vi kan träf­fas och prata med varandra. Vi vill lära känna det lokala, våra gran­nar. Därför arbe­tar vi mycket med gröns­kan och att skapa attrak­tiva plat­ser för männi­skor.”

Nina Åman, Stads­ar­ki­tekt Nacka kommun

Nina Winizsky-Vas vill att Jäst & Timjan ska vara som ett triv­samt vardags­rum där besö­ka­ren alltid får ett vänligt bemö­tande.
– Du hämtar med fördel upp ditt kaffe på väg till jobbet, sätter dig med en nyba­kad frukost­fralla när du lämnat barnen på försko­lan eller träf­far vännen över en härlig lunch. Vi har uteser­ve­ring både mot gatan och på den mysiga inner­går­den där växt­lig­het blom­mar efter säsong. Det är som att fika i någons träd­gård, säger hon och fort­sät­ter:
– Det har varit en spän­nande resa med att välja en lämp­lig lokal, inreda i varma färger och sätta en härlig meny som lockar både gom och öga. Behö­ver man som nacka­fö­re­ta­gare eller granne hjälp med cate­ring så finns vi runt hörnet.

Nacka kommun arbe­tar till­sam­mans med byggak­tö­rerna för att skapa mer grönska på bygg­na­der och tak i Centrala Nacka. Det ställs även högre krav på den soci­ala håll­bar­he­ten vid markan­vis­ningar. Gemen­skap, trygg­het och levande miljöer blir allt vikti­gare och männi­skor ska känna sig trygga i sin omgiv­ning.
– Den soci­ala håll­bar­he­ten genom­sy­rar våra mål. Nu när vi har blivit mer lokala och jobbar mer hemma vill vi lära känna våra närmil­jöer och männi­skorna som verkar och finns runtom­kring oss. Det natur­bana går igen i alla delar i Centrala Nacka. Gemen­samma samlings­punk­ter är viktiga och det kommer exem­pel­vis finnas ett stort växt­hus där männi­skor kan mötas och lära känna sina gran­nar, säger Nina Åman.

Värmdövägen - visionsbild Centrala Nacka, av Amanda Wahlén Sweco

Vari­e­rad bebyg­gelse, arki­tek­tur med moderna hus och gröna fasa­der präg­lar områ­det.
– Intres­set för mer kvali­ta­tiv arki­tek­tur har ökat, och de så kallade lådor som vi sett under lång tid har man börjat tröttna på, säger Nina Åman.
– Det är ett levande område där varje fasad är olika. Man kan gå runt och titta på den häftiga arki­tek­tu­ren som byter skep­nad bara inom ett par meter, säger Nina Winizsky-Vas.

Till­gången till både natur och stad fick Nina Winizsky-Vas att etablera sitt café i Centrala Nacka.
– Jag gillar nybyggt och fräscht och tyckte att det sakna­des ett trev­ligt café här. Allt fler verk­sam­he­ter etable­rar sig och till­sam­mans med boende i områ­det bildas en levande stads­del. Det natur­bana finns här, avslu­tar hon.

JM visionsbild Vattentornet Södra interiör