Nacka Grace med klimat­för­bätt­rad betong

​Nacka Grace byggs med K‑Prefabs betongstomme

Husen i kvar­te­ret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 gara­ge­plan. Projek­tet miljö­cer­ti­fie­ras enligt Miljö­bygg­nad Silver 3.1.

En viktig faktor i valet av stom­le­ve­ran­tör, menar Wallen­stam är att K‑Prefab till­han­da­hål­ler klimat­för­bätt­rad betong.

– Vårt stom­kon­cept Håll­bara hem består av stan­dar­di­se­rade kompo­nen­ter som ger ett effek­tivt och fukt­sä­kert byggande där alla delar monte­ras på kort tid till en komplett stom­bygg­nad. Du får en stabil stom­kon­struk­tion med mini­malt under­håll och en ener­gi­ef­fek­tiv betongstomme som uppfyl­ler höga miljökrav, säger Mattias Bagge, Regi­on­chef Öst K‑Prefab AB.

Läs mer om K‑Prefabs betong »

Klimat­för­bätt­rad betong är en viktig fram­gångs­fak­tor i arbe­tet med Wallenstams klimat­mål. Initi­a­ti­vet att använda klimat­för­bätt­rad betong har lett till att koncer­nen idag ser stora utsläpps­skill­na­der i projekt där den tradi­tio­nella betongen har ersatts.

– Det är delvis den prefab­ri­ce­rade stom­men från K‑Prefab som gene­re­rar klimat­för­bätt­ringar, men också fabriks­be­tongen vi använt i grund och källare (plats­gju­ten). Där har stora steg tagits tack vare samar­be­tet med tota­lent­re­pre­nö­ren Noccon, dess unde­rent­re­pre­nör Sten­hus­grup­pen och mate­ri­al­le­ve­ran­tö­ren Skanska Betong. Det är inte samma volym/vikt som prefabstom­men så det slår inte lika mycket på helhe­ten men sett till bygg­de­len är det procen­tu­ellt sett en större klimat­för­bätt­ring.

– Vi ser löpande över mer klimat­vän­liga alter­na­tiv till de tradi­tio­nella mate­ri­a­len eller mate­ri­al­sam­man­sätt­ning­arna, exem­pel­vis flytspac­kel, reglar och skiv­ma­te­rial.

Läs mer om Wallenstams håll­bar­hets­ar­bete här »

Läs mer om Klimat­för­bätt­rad betong här »

 

 

Gatuvy i Centrala Nacka - Visionsbild Nacka Grace – Wallenstam

Visions­bild Wallen­stam Nacka Grace

Grön betong