Open House Stock­holm 2023

Följ med i den nya natur­bana stads­de­len Centrala Nacka

Följ med på vår stads­ut­veck­lings­resa från ett mer tradi­tio­nellt sätt att bygga stad till fram­ti­dens sätt att skapa håll­bara stads­mil­jöer. Staden möter natu­ren – det vi kallar natur­bant.

Open House Stockholm. Följ med i den nya naturbana stadsdelen Centrala Nacka Illustration: Nacka Kommun/Amanda Wahlén, Sweco

Illust­ra­tion: Nacka Kommun/Amanda Wahlén, Sweco

I Nackas mest centrala läge kommer det dyna­miska mötet mellan natu­rens lugn och stadens puls att prägla gestalt­ning och inne­håll. Här, i den nya natur­bana stads­mil­jön, bygger vi nya, håll­bara kvar­ter, gator och torg. När det är klart ryms 6 000 bostä­der och 7 000 arbets­plat­ser, idrotts­plat­ser, skolor, fik, restau­ranger, handel och en tunnel­ba­nesta­tion.

Det blir också en stor park, Stads­huspar­ken. Allt med gångav­stånd till sjöar, hav och orörd natur.

Vi berät­tar om det som är byggt idag, vad som plane­ras och om visio­nen som finns för Centrala Nacka och avslu­tar med en rund­vand­ring i områ­det. Det tar totalt unge­fär 45 minu­ter.

Fredag 29/9

kl. 15.30 – 16.15

Lördag 30/9

kl. 10.00 – 10.45
kl. 11.30 – 12.15
kl. 13.00 – 13.45

Söndag 1/10

kl. 11.00 – 11.45
kl. 12.00 – 12.45

Samling i Green Room, den lilla skogs­dunge som ligger mellan Nacka Forum och Nacka Stads­hus. Rund­tu­ren inne­hål­let trap­por.

Välkom­men! Det är kost­nads­fritt och ingen anmä­lan krävs.