Träd och Regn­bäd­dar för fram­ti­dens väder

Träd plan­te­rade i regn­bäd­dar

Värm­dö­vä­gen och en del av Vikdals­vä­gen byggs om till en grön och trygg stads­gata med buti­ker, mötes­plat­ser och torg längs vägen. Under gatan ska nya ledningar dras för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvat­ten­han­te­ring. Ett nödvän­digt arbete för att säkra infra­struk­tu­ren för Nacka­borna i fram­ti­den.

Delen av gatan runt våra kvar­ter är klar och består av breda gång- och cykel­vä­gar, blom­mor, belys­ning, cykel­ställ och sitt­plat­ser. Den ska vara trygg och trafik­sä­ker och bjuda in till både prome­na­der och cykel­tu­rer.

Utmed den nya fina stads­ga­tan i vårt kvar­ter är träden som plan­te­rats inte bara till för att skapa triv­sel, utan är plan­te­rade på regn­bäd­dar som kan ta upp mycket vatten från gatan vid regn­vä­der. En regn­bädd är lite förenk­lat en plan­te­rings­yta av växter som suger upp vatten, fördrö­jer vatten­flö­den och gör att vatt­net avduns­tar eller renas.

Silverlind på Värmdövägen
Ekar på Värmdövägen

Ek, svart­tall och silver­lind

På Värm­dö­vä­gen utan­för Nya gatan är silver­lind plan­te­rat. De står i en öppen regn­bädd med peren­ner i. Längs med kvar­te­ren i Nya gatan är det ek och på Vikdals­vä­gen svart­tall som står i stängda regn­bäd­dar (i galler).

I natu­ren kan ekar bli mycket höga, men de här sorterna är något mindre. De blir runt 15 meter höga med tiden, det tar dock lång tid innan träden blir så höga i stads­miljö – men en liten bit varje år!

Träden stam­mas upp till 4,5 meter, för att kunna släppa fram trafik. Höjden kommer inte trim­mas, för vi vill skapa gröna rum i staden. Det finns inte någon större risk för att de skulle växa in i fasa­derna här där det är både gång och cykel­bana emel­lan. Så de kan breda ut sig.