Person­ligt med Anders Börjes­son

” Jag börjar bli ett inven­ta­rium i Nacka”

Mitt i Nacka, mellan genom­farts­le­der och befint­lig bebyg­gelse, växer nya kvar­ter upp i en rasande fart. De nya stads­ga­torna fylls succe­sivt av folk­liv och grönska när Nacka får sveri­ges första natur­bana stads­del. Anders börjes­son är ny vd för centrala Nackas mark­nads­bo­lag.

Text: Ingela Engblom | Foto: Gustav Kaiser

Just nu upplevs det kanske både stökigt och bökigt. Det sprängs och schak­tas över­allt. Men när tunnel­ba­nan invigs 2030 har Nacka fått en ny levande stads­del, bara tolv minu­ter från stock­holms city. Centrala Nacka är ett gigan­tiskt stads­ut­veck­lings­pro­jekt och en förut­sätt­ning för att det ska lyckas är en bra plats­mark­nads­fö­ring. Nacka måste vara attrak­tivt för olika boen­den, inve­ste­rare och inte minst för närings­li­vet. Anders börjes­son har arbe­tat med näringslivs- och etable­rings­frå­gor i kommu­nen i över 20 år och är ett känt namn bland före­ta­gare i Nacka.

– Alla känner apan… Det är ofta en till­gång, inte minst att ha histo­rien med sig in i ett nytt projekt, säger Anders.

Det var i febru­ari i år som han blev vd för centrala Nackas mark­nads­bo­lag. Han hade god kunskap om orga­ni­sa­tio­nen sedan tidi­gare eftersom han var med och drog igång verk­sam­he­ten för tre år sedan. Bola­gets uppdrag är att hålla samman kommu­ni­ka­tio­nen så att den skapar en helhet och att vara en platt­form för samar­be­tet mellan Nacka kommun och fastig­hets­ak­tö­rerna. Bola­get ägs till 100 procent av Nacka kommun.

– Det är ett enkelt och smart sätt att jobba. Fastig­hets­ä­garna är inte en motpart utan våra samar­bets­part­ners. Vi är ett team som krokar arm och till­sam­mans utveck­lar vi desti­na­tio­nen centrala Nacka, berät­tar han.

Projek­tet centrala Nacka star­tade med en visions­resa där Nacka­borna invol­ve­ra­des. De blev till­frå­gade vad de önskade sig av en ny stads­del. Två svar utkris­tal­li­se­rade sig. Natu­ren skulle vara närva­rande och i husens Gatu­plan ville man se restau­ranger och caféer. Det blev början på det natur­bana temat, en levande stads­del med natur­lig grönska. Det är det vi nu ser växa upp och ta form norr om gamla värm­dö­vä­gen.

Sedan dess har Nacka kommun utveck­lat det natur­bana temat till­sam­mans med fastig­hets­ak­tö­rerna och stra­te­gi­erna låg klara i samband med det första spad­ta­get. Idag jobbar alla inblan­dade för att leva upp till det natur­bana koncep­tet och vida­re­ut­veckla det.

– Bygg­bran­schen är också extremt intres­se­rade av håll­bar­het och arbe­tet med centrala Nacka har blivit ett fantas­tiskt sätt för dem att byta erfa­ren­he­ter.

Anders Börjesson vid Green Room i Centrala Nacka
Anders Börjesson tittar ut över bygget i Centrala Nacka

”På kommu­nen jobbar vi internt hårt med att locka nya sökande och behålla befint­lig kompe­tens. Till vår stora glädje märker vi att allt fler upptäc­ker att det är i Nacka det händer. Det är här man vill vara och verka.”

Anders börjes­son bor inte själv i Nacka. Hans fru arbe­tar i söder­tälje så de gick halva vägen var och bosatte sig i Tullinge när de flyt­tade upp från Göte­borg. På frågan om han inte kan tänka sig att flytta hit svarar han att de över­vä­ger att hitta en lägen­het i Nacka fram­ö­ver.

– När vi har trött­nat på hus och träd­gård kan jag tänka mig att bosätta mig i Nacka. Här finns allt som vi uppskat­tar. Bad, vand­ring och skrid­skor. Samti­digt är det gångav­stånd till all service som man kan önska sig. Den fina dyna­mi­ken mellan natu­ren och det urbana gör att du inte behö­ver välja, säger Anders.

Även om han inte bor i Nacka lever han en stor del av sitt liv här. Han har ett stort nätverk och till­bringar en stor del av sin fritid i kommu­nen.

– Jag börjar bli ett inven­ta­rium. Det är en skön känsla att ha varit med länge. Jag kan bidra med perspek­tiv och vara en till­gång när det gäller saker som har hänt och bestämts långt till­baka i tiden, berät­tar han.

Anders Börjes­son var närings­livs­di­rek­tör i Nacka mellan 2002 och 2022 och förra året blev han etable­rings­di­rek­tör. Den rollen axlar han delvis fort­fa­rande då han föru­tom att vara vd för centrala Nackas mark­nads­bo­lag även är biträ­dande närings­livs­di­rek­tör i kommu­nen. Etable­rings­frå­gorna hänger nära samman med utveck­lingen av centrala Nacka då många arbets­plat­ser kommer att skapas. Centrala Nacka är inte bara en plats för bostä­der utan även för före­tag.

– Varje år star­tas det över tusen före­tag i Nacka. Det kokar i varenda liten buske. Det är vår uppgift att hjälpa till så att de trivs, att de stan­nar och inte flyt­tar in till stock­holm.

Vilka utma­ningar ser du fram­för dig?

– Att attra­hera attrak­tiv perso­nal är en utma­ning för såväl kommu­nen som för före­tag i Nacka. På kommu­nen jobbar vi internt hårt med att locka nya sökande och behålla befint­lig kompe­tens. Till vår stora glädje märker vi att allt fler upptäc­ker att det är i Nacka det händer. Det är här man vill vara och verka. På samma sätt försö­ker vi bidra till att det skapas rele­vanta utbild­ningar i Nacka som ska under­lätta för före­ta­gen att hitta den kompe­tens de behö­ver.

Har utveck­lingen av centrala Nacka påver­kats av lågkon­junk­tur och kris­ti­der?

– Vi har varit lyck­ligt försko­nade från förse­ningar och avhopp. Ett av bostads­ut­veck­lings­fö­re­ta­gen genom­förde sin bygg­start i janu­ari i år och har redan sålt 30 procent av sina lägen­he­ter vilket de är mycket nöjda med. Folk verkar ha fått upp ögonen för centrala Nacka, att områ­det blir unikt med både tunnel­bana och närhet till natu­ren.

Ser du några tren­der som kommer att påverka utveck­lingen?

– De ökade möjlig­he­terna att arbeta på distans skapar nya förut­sätt­ningar. Co-working är en trend som är här för att stanna. Detta blev särskilt tydligt under senare delen av pande­min. Redan före pande­min gjorde vi en under­sök­ning som sa att 80 procent, av de som idag har sin arbets­plats i city, före­drog att ha sin arbets­plats i Nacka eftersom man då skulle kunna cykla och gå till jobbet. City verkar inte dra lika mycket. Dess­utom blir det lättare att lösa ett funge­rande livspus­sel om man bor närmare sin arbets­plats. Det är inte så många tech- och finans­bo­lag som etable­rat sig i Nacka men vi har många nyin­flyt­tade som arbe­tar i de sekto­rerna. Här finns alltså en poten­tial för en utveck­ling och för kommu­nen att kunna etablera före­tag från dessa bran­scher.

”Redan före pande­min gjorde vi en under­sök­ning som sa att 80 procent, av de som idag har sin arbets­plats i city, före­drog att ha sin arbets­plats i Nacka eftersom man då skulle kunna cykla och gå till jobbet.”

Anders börjes­son är inte minst känd för sitt enga­ge­mang bland före­ta­gen i Nacka. Ofta har han synts på scen när han hälsat välkom­men till olika frukost­mö­ten och nätverk­sträf­far. Han brin­ner extra mycket för Nacka före­tagar­träff som är en av sveri­ges ledande mötes­plat­ser för före­ta­gare. Det är också den äldsta mässan i sitt slag. Nästa år fyller Nacka före­tagar­träff 30 år och det ska firas.

– Boka upp den 22 febru­ari 2024 – då blir det 30-årsjubileum med extra mycket nätver­kande och happe­nings!