Lyckat påske­vent i Nackarum­met

Fin påsk­stäm­ning i Nackarum­met

På skär­tors­da­gens efter­mid­dag fyll­des Nackarum­met i Nacka Forum av både små och stora besö­kare. Vårt glada påskä­ven­tyr där både vuxna och barn kunde få en rolig och trev­lig stund, samt få infor­ma­tion om Centrala Nacka och Nacka bygger stad.

Många frågor om Centrala Nacka

Föru­tom pyssel, tävlingar och ansikts­mål­ningar tyckte många av besö­karna att den stora model­len över kommu­nen är intres­sant att titta på. Vi som arbe­tar med stads­ut­veck­ling fanns på plats och berät­tade om visio­nen och planerna för fram­ti­den. Intres­set är stort när det kommer till vad som händer i Centrala Nacka och omkring, om tunnel­ba­nan och stads­huspar­ken. Andra frågor hand­lade om trafik och fram­kom­lig­het och vilken service som till­kom­mer i de nya kvar­te­ren.

Redan idag finns flera nya hus och gator på plats i vår nya natur­bana stads­del Centrala Nacka. Nya och gamla Nacka­bor har redan flyt­tat in och verk­sam­he­ter fyller botten­vå­ning­arna med liv och rörelse. Fler boende, buti­ker, restau­ranger och service kommer allt eftersom.

För den som inte har besökt de nya kvar­te­ren kan vi tipsa om Centrala Nackas gatu­fest som är dagtid den 17 juni.

Mer infor­ma­tion kommer!