Första spad­tag för Elverks­hu­set

Första spad­tag för Elverks­hu­set i Centrala Nacka

I strå­lande solsken togs det gemen­samma spad­ta­get av Mats Gerdau kommun­sty­rel­sens ordfö­rande, Sofia Ljung­dahl, vd OBOS Nya hem, Daniel Siraj, koncern­chef OBOS och vikti­gast av allt — våra fram­tida Nacka­bor, barnen från Kristal­lens förskola.

Elverkshuset i Centrala Nacka - Obos

Detta är första etap­pen i kvar­te­ret Elverks­hu­set som kommer att bestå av totalt 330 lägen­he­ter och en takter­rass när allt är klart. Levande botten­vå­ningar med verk­sam­he­ter och så småningom ett torg med ekar, silver­lin­dar, blom­mor och sitt­plat­ser bidrar till det natur­bana Centrala Nacka.

Det blir en bland­ning av bostä­der med både ettor och femrum­mare. Även upplå­tel­se­for­merna skil­jer sig åt för att skapa förut­sätt­ningar för fler att kunna äga eller deläga sin bostad. Ett koncept som är nytt i Nacka men som OBOS arbe­tat mycket med i Norge.

– Dagens spad­tag för OBOS nya bostä­der här i Centrala Nacka är ett tydligt exem­pel på den fram­tids­tro som råder här. Vi utveck­las inte bara för dagens Nacka­bor utan även för fram­tida gene­ra­tio­ner, som barnen från Kristal­lens förskola som är med oss idag. En håll­bar och robust utveck­ling är det vi arbe­tar för även i osäkra tider, säger Mats Gerdau kommun­sty­rel­sens ordfö­rande.

– Nacka är en spän­nande och attrak­tiv stads­del. Med sin närhet till cent­rum och fina omgiv­ningar tror jag att många kommer trivas här. Att vi dess­utom kan erbjuda OBOS Deläga och därmed sänka trösk­larna till det ägda boen­det för fler känns extra bra, säger Sofia Ljung­dahl, VD OBOS Nya Hem och ansva­rig för OBOS stor­stads­sats­ning.

– Som medlems­or­ga­ni­sa­tion, med över 500 000 medlem­mar i Norge och Sverige, har vi ett uppdrag att leve­rera bostä­der även när mark­na­den är osäker. Vi arbe­tar lång­sik­tigt, tror på projek­tet och ser en stor poten­tial i Nacka. Här kommer vi kunna erbjuda både moderna och miljö­mäs­sigt håll­bara bostä­der till perso­ner i livets alla faser säger Daniel Siraj, koncern­chef OBOS.

Den första inflytt­ningen plane­ras till första kvar­ta­let 2025.

Elverkshuset i Centrala Nacka - Obos

Visions­bild över det nya kvar­te­ret i Centrala Nacka. Arki­tekt: OBOS.