Anders Börjes­son ny vd i Centrala Nacka

Anders Börjes­son ny vd i Centrala Nackas mark­nads­bo­lag

Idag utsåg styrel­sen för Centrala Nackas mark­nads­bo­lag AB Anders Börjes­son till ny vd för bola­get. Hans uppdrag blir att acce­le­rera plats­mark­nads­fö­ringen av Centrala Nacka för att attra­hera nya boende, verk­sam­he­ter och inve­ste­rare.
Anders Börjesson, vd Centrala Nacka

Anders Börjes­son har en gedi­gen erfa­ren­het av plats­mark­nads­fö­ring och etable­rings­frå­gor. Genom till­sätt­ningen av Anders Börjes­son som vd för Centrala Nackas mark­nads­bo­lag kan viktiga syner­gier skapas när det gäller över­gri­pande mark­nads­ak­ti­vi­te­ter inom näringsliv- och etable­rings­pro­ces­sen.

- Det är med stor glädje jag kan meddela att Anders Börjes­son blir vd för Centrala Nackas mark­nads­bo­lag AB. Han har lång erfa­ren­het av att driva näringslivs- och etable­rings­frå­gor i kommu­nen, har ett etable­rat kontakt­nät och en natur­lig kopp­ling till frågorna i sin roll som biträ­dande närings­livs­di­rek­tör i Nacka kommun, säger styrel­se­ord­fö­rande Mats Gerdau (M)

- Det blir spän­nande att bygga vidare verk­sam­he­ten i den rikt­ning som star­tade för tre år sedan. Till­sam­mans med fastig­hets­ut­veck­larna ser jag fram emot att fort­sätta sätta Centrala Nacka på kartan. Det gör vi genom att attra­hera nya boende, verk­sam­he­ter och inve­ste­rare, säger Anders Börjes­son till­trä­dande vd i Centrala Nackas mark­nads­bo­lag.

Centrala Nacka Mark­nads­bo­lag bilda­des för tre år sedan för att kommu­ni­ka­tivt hålla ihop berät­tel­sen om plat­sen samt samar­be­tet mellan alla fastig­hets­ut­veck­lare som till­sam­mans skapar inne­håll och attrak­tion för att locka nya före­tagse­ta­ble­ringar och fastig­hets­in­ve­ste­ringar i Nacka, i nära samar­bete med Nacka kommun.