Nacka växlar upp håll­bar­hets­ar­be­tet

Nacka växlar upp håll­bar­hets­ar­be­tet med klimat­kon­trakt

Den 8 decem­ber signe­rade Nacka kommun Klimat­kon­trakt 2030 till­sam­mans med stra­te­giska inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities. I kontrak­tet samman­fat­tar kommu­nen sina åtagan­den för att öka takten i arbe­tet för klimatom­ställ­ningen. Kontrak­tet tydlig­gör Nackas ambi­tio­ner om att stärka sin posi­tion som en kommun präg­lad av stark, grön och lång­sik­tigt håll­bar till­växt. Natur­bana Centrala Nacka är arenan för arbe­tet i Nacka.

signering av klimatkontrakten 2022

Kommun­sty­rel­sens ordfö­rande, Mats Gerdau signe­rade den första omgången av Klimat­kon­trakt 2030 till­sam­mans med fem gene­ral­di­rek­tö­rer för svenska myndig­he­ter, natur­vårds­ver­ket och Viable Cities program­chef.

I kontrak­tet uttrycks bland annat Nackas ambi­tion att utveckla ett inno­va­tivt nav för orga­ni­sa­tio­ner och aktö­rer med håll­bara ambi­tio­ner. Orga­ni­sa­tio­ner och före­tag som är drivande i klimatom­ställ­ningen inklu­de­ras i det viktiga omställ­nings­ar­be­tet. Fokus är att hitta nya arbets­sätt för en håll­bar stads­ut­veck­ling och för att under­lätta för Nacka­borna att göra håll­bara val.

– Fokus för vårt arbete inom ramen för kontrak­tet är att hitta nya arbets­sätt att förena stads­ut­veck­ling med inno­va­tion och håll­bar­het, både i bygg­pro­ces­sen och för fram­ti­dens Nacka­bor. Nacka befin­ner sig just nu i en spän­nande och expan­siv fas och nu finns därför utmärkta möjlig­he­ter att testa nya och inno­va­tiva lösningar inom stads­ut­veck­lingen, säger Kata­rina Wåhlin Alm, stads­ut­veck­lings­di­rek­tör i Nacka kommun och projekt­ä­gare för projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka.

I arbe­tet får Nacka också stöd av natio­nella myndig­he­ter och det stra­te­giska inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities. Projek­tet Klimat­ne­utrala Nacka star­ta­des 2021 och har fått stöd från det stra­te­giska inno­va­tions­pro­gram­met Viable Cities som finan­sie­ras av Vinnova, Ener­gi­myn­dig­he­ten och Formas.

Klimat­ne­utrala Nacka är ett samver­kans­pro­jekt mellan Nacka kommun, Nacka Energi, Nacka Vatten och Avfall, Svea Fastig­he­ter, Skanska, Kungs­vå­ningen, Stor­sta­den bostad, JM, Ica Maxi stor­mark­nad, KTH och Nacka-Värmdö FN-förening.

Nu pågår arbe­tet med att till­sam­mans analy­sera stads­ut­veck­lingen för att gemen­samt finna vägen framåt mot en håll­bar fram­tid.