Grönt ljus för Stads­huspar­ken

Grönt ljus för Stads­huspar­ken i Centrala Nacka

Som en del av den natur­bana utveck­lingen i Centrala Nacka börjar nu plane­ringen av Stads­huspar­ken utan­för Nacka stads­hus. Målet är att första etap­pen ska vara färdig om tre år.

Elverkshuset i Centrala Nacka - Obos

Stads­huspar­ken ska bli en grön oas i Centrala Nacka. En gene­rös trappa med plan­te­ring och sitty­tor kommer att koppla ihop Tor Boijes gata med parkens gröna ytor fram­för Nacka stads­hus. Natu­ren väster om Nacka stads­hus blir en del av Stads­huspar­ken. För att anlägga Stads­huspar­ken kommer delar av parke­rings­y­tan fram­för Nacka stads­hus att flyt­tas.

– Vad parken ska inne­hålla och hur den ska se ut är en del av plane­rings­ar­be­tet som vi nu kan påbörja och vi kommer ta hjälp av Nacka­borna. Under nästa år plane­rar vi att bjuda in till medbor­gar­di­a­log där vi särskilt vänder oss till barn och unga, men även till övriga Nacka­bor, för att ta reda på vad de tycker, berät­tar Christina Gerremo, projekt­chef för Östra Nacka stad.

Målsätt­ningen är att välkomna de första besö­karna till en del av parken under 2025. Större delen av parken kommer färdig­stäl­las några år senare.

En viktig del av utveck­lingen i Centrala Nacka

I natur­bana Centrala Nacka före­nas det bästa av två värl­dar och en stads­del med en unik karak­tär och iden­ti­tet växer nu fram genom det dyna­miska mötet mellan stadens puls och natu­rens lugn. En plats där natu­ren och det urbana möts på nya sätt och trivs till­sam­mans. Det kallar vi för natur­bant. Det natur­bana kommer att prägla gestalt­ning, miljö, inne­håll och funk­tio­ner i utveck­lingen av Centrala Nacka. Här skapas möjlig­he­ter för en håll­bar livs­stil, både soci­alt, ekolo­giskt och ekono­miskt. En natur­ban stads­del som är bra för både klima­tet och männi­skorna som lever, verkar och arbe­tar här.