Bygg­start för 60 nya bostä­der i Elverks­hu­set

Bygg­start för 60 nya bostä­der i Elverks­hu­set i Centrala Nacka

Ytter­li­gare en viktig pussel­bit för utveck­lingen av det natur­bana Centrala Nacka faller på plats när OBOS bygg­star­tar 60 nya lägen­he­ter längs med Värm­dö­vä­gen. Detta är den första etap­pen i kvar­te­ret Elverks­hu­set som kommer att bestå av totalt 330 lägen­he­ter när allt är klart.

Brf Ampere i Centrala Nacka i vinterskrud

Här byggs allt från ettor till större femrum­mare med uthyr­nings­del samt en gemen­sam takter­rass. Levande botten­vå­ningar med verk­sam­he­ter och så småningom ett torg med ekar, silver­lin­dar, blom­mor och sitt­plat­ser bidrar till det natur­bana Centrala Nacka. Den första inflytt­ningen plane­ras till första kvar­ta­let 2025. Läs mer hos OBOS.

I Centrala Nacka växer en natur­ban stads­del fram, en attrak­tiv plats med unik karak­tär och inne­håll som attra­he­rar nya boende, verk­sam­he­ter och besö­kare. En plats där natu­rens lugn möter stadens puls i ett av Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur och buti­ker, restau­ranger, närings­liv, skolor och kultur. När den nya tunnel­ba­ne­lin­jen är klar 2030 tar det tolv minu­ter att åka från T‑centralen till Centrala Nacka.

Centrala Nacka är en stads­del som bidrar till livs­kva­li­tet och utveck­ling som är bra både för männi­skor som lever i den och för klima­tet. Här skapas möjlig­he­ter till en håll­bar livs­stil, både soci­alt, ekolo­giskt och ekono­miskt