Spad­tag för nytt klas­si­cis­tiskt kvar­ter

Spad­tag för nytt klas­si­cis­tiskt kvar­ter i Natur­bana Centrala Nacka

Mitt i hjär­tat av Centrala Nacka, som är under full utveck­ling, star­tar nu nybygg­na­tio­nen av 169 hyres­rät­ter och 12 loka­ler. Ett gemen­samt första spad­tag togs idag, den 23 augusti, av kommun­sty­rel­sens ordfö­rande Mats Gerdau och Wallenstams vice vd Mathias Arons­son.

Första spadtaget Wallenstams Nacka Grace

– Vi vill skapa en natur­ban och nyska­pande stads­del i Centrala Nacka där det ena kvar­te­ret inte är det andra likt. Vi är väldigt glada att välkomna denna vackra klas­si­cis­tiska bygg­nad, en av få nya bygg­na­der av detta slag i Sverige. Wallenstams Nacka Grace kommer att till­föra stora kvali­te­ter till Nacka. Det här har alla förut­sätt­ningar att bli ett uppskat­tat kvar­ter, både bland Nacka­bor i allmän­het och bland de som kommer att bo här, säger Mats Gerdau, kommun­sty­rel­sens ordfö­rande.

– Det känns stort och väldigt roligt att vi nu star­tar nybygg­na­tio­nen av Nacka Grace och bidrar till nya fina hyres­rät­ter i ett kvar­ter med spän­nande och annorlunda arki­tek­tur mitt i centrala Nacka. Vi vill skapa en härlig mix av bostä­der och verk­sam­he­ter och bidra till en stads­miljö med stora kontras­ter och vari­a­tio­ner, säger Mathias Arons­son, vice vd och regi­on­chef för Wallen­stam i Stockholm/Uppsala.

Det nya kvar­te­ret byggs i 20-tals klas­si­cis­tisk utform­ning längs Nya Gatan i Centrala Nacka. Nybygg­na­tio­nen kommer att omfatta 12 trapp­hus med totalt 169 hyreslä­gen­he­ter och 12 loka­ler i entrévå­ning­arna. Ljusa kulö­rer och omsorgs­fulla mate­ri­al­val präg­lar kvar­te­ret som omger en triv­sam gemen­sam inner­gård.

Gatuvy i Centrala Nacka - Visionsbild Nacka Grace – Wallenstam

Visions­bild Wallen­stam Nacka Grace